settings icon
share icon

2. List Petrov

Autor: 2. Petrov list 1:1 konkrétne označuje za autora apoštola Petra. Petrovo autorstvo 2. Petrovho listu bolo spochybňované viac než autorstvo akejkoľvek inej knihy Nového Zákona. Otcovia ranej cirkvi ale nenašli najmenší dôvod, aby Petrove autorstvo odmietli. Ani my nemáme žiadny dobrý dôvod, aby sme Petra nevideli ako autora.

Doba vzniku: 2. Petrov list bol napísaný na konci Petrovho života. Keďže Peter bol umučený v Ríme za vlády cisára Nera, k jeho smrti muselo dôjsť pred rokom 68 n. l. Veľmi pravdepodobne bol napísaný medzi rokmi 65 až 68 n. l.

Zámer knihy: Peter bol znepokojený, že do cirkvi začali prenikať falošní učitelia. Vyzýva preto kresťanov, aby rástli a posilňovali svoju vieru, aby mohli odhaliť a bojovať proti šíriacemu sa odpadlíctvu. Peter kladie silný dôraz na autenticitu Božieho slova a istý návrat Pána Ježiša.

Kľúčové verše:

2. Petrov list 1:3-4, „Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a konajúcou mocou. Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste prostredníctvom nich mali účasť na Božej prirodzenosti a unikli záhube, ktorú vo svete spôsobuje žiadostivosť." (Ekumenický preklad)

2. Petrov list 3:9, „Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie." (Ekumenický preklad)

2. Petrov list 3:18, „ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky. Amen" (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Keďže vedel, že jeho čas je krátky (2. Petra 1:13–15) a že cirkvi čelia okamžitému nebezpečenstvu (2. Petra 2:1–3), vyzýval čitateľov, aby si obnovili svoje spomienky (2. Petra 1:12-13), burcovali si myseľ (2. Petra 3:1-2), a aby si pripomínali jeho učenie (2. Petra 1:15). Vyzýval veriacich, aby dozrievali vo viere, a to tým, že k nej pridajú ďalšie kresťanské cnosti a stanú sa tak efektívnejší a produktívnejší vo svojom poznaní Ježiša Krista (2. Petra 1:5-9). Ako autority viery sa predkladajú tak autori Starého, ako i Nového zákona (2. Petra 1:12–21, 3:2, 3:15–16). Peter túžil po tom, aby boli silní vo viere, a obstáli pred falošnými učiteľmi, ktorí sa vkradli do cirkvi a ovplyvňovali ju k jej škode. Peter ich obžalúva a popisuje ich správanie, súd, charakteristické vlastnosti (2. Petra, 2. kapitola) a tiež to, ako sa vysmievali Pánovmu druhému príchodu (2. Petra 3:3–7). Peter učil, že druhý príchod je pre kresťanov podnetom k životu vo svätosti (2. Petra 3:14). Po poslednom varovaní ich Peter opäť povzbudzuje, aby rástli v milosti a poznaní svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Dopis uzatvára chválou svojho Pána a Spasiteľa (2. Petra 3:18).

Súvislosti: Peter vo svojom odsúdení falošných prorokov opakuje zásadnú starozákonnú tému, ktorá musela byť jeho čitateľom veľmi dobre známa. Mnohí z prvých kresťanov boli obrátení Židia, ktorí boli dobre poučení o zákone a prorokoch. Keď Peter hovorí o „slove prorokov" v 2. Petrovom liste 1:19–21, odsudzuje falošných prorokov a zároveň uisťuje čitateľov, že skutoční proroci boli pudení Duchom Svätým, ktorý prostredníctvom nich hovoril (2. Samuelova 23:2). Jeremiáš rovnako rázne kritizoval falošných prorokov a pýtal sa: „Dokedy to bude takto? Je azda niečo v srdci prorokov, ktorí prorokujú klamstvo, čo sami vymysleli? " (Jeremiáš 23:26). Je zrejmé, že rovnako oklamaní falošní učitelia, akí trápili Boží ľud v Starom aj Novom zákone, sú medzi nami i dnes, takže druhá Petrova epištola je dnes rovnako dôležitá, ako pred 2000 rokmi.

Praktické uplatnenie: Ako kresťania v 21. storočí sme určite bližšie k návratu nášho Pána ako kresťania v prvom storočí, ktorým bola táto epištola napísaná. Zrelí kresťania sú si vedomí, že mnohí šarlatáni sa prostredníctvom televízie a iných prostriedkov masovej komunikácie predvádzajú ako skutoční kresťanskí vodcovia a nezrelí kresťania sú zvedení ich šarlatánstvom a falošnou interpretáciou Písma. Všetci znovuzrodení kresťania by mali byť tak zakotvení v Slove, aby boli schopní rozlíšiť pravdu od bludu.

Pokiaľ vo svojich životoch použijeme rovnaký recept na rast viery, aký dal Peter (2 Peter 1:5–11), zaistí nám to bohatú odmenu a prístup „do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista" (2 Peter 1:10-11). Základom našej viery je a vždy bude to isté Božie slovo, aké kázal Peter.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

2. list Petrov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries