settings icon
share icon

Evanjelium podľa Marka

Autor: Aj keď Markovo evanjelium priamo neuvádza autora, svedectvá raných cirkevných otcov jednomyseľne tvrdia, že Marek bol autorom. Bol spolupracovníkom apoštola Petra a zjavne ho Peter považoval za duchovného syna (1 Peter 5:13). Od Petra dostal informácie o udalostiach a učení Pánovom z prvej ruky a informácie uchoval v písomnej podobe.

Predpokladá sa, že sa jedná o Jána Marka z Nového zákona (Skutky 12:12). Jeho matka bola zámožná a vplyvná kresťanka v Jeruzalemskej cirkvi a cirkev sa pravdepodobne schádzala v jej dome. Marek sa pridal k Pavlovi a Barnabášovi na ich prvej misijnej ceste, ale na druhej už nie (Skutky 15:37-38), lebo medzi nimi došlo k vážnemu sporu. Ku koncu svojho života ale Pavol Marka povoláva, aby mu robil spoločnosť (2. Timoteovi 4:11)

Dátum vzniku: Evanjelium podľa Marka bolo pravdepodobne jednou z prvých kníh Nového zákona a bolo napísané v rokoch 57-59 n. l.

Účel knihy: Zatiaľ čo Matúšovo evanjelium je písané predovšetkým pre jeho židovských spoluobčanov, zdá sa, že Markovo evanjelium je adresované rímskym veriacim, najmä pohanom. Marek píše ako pastor pre kresťanov, ktorí predtým počuli evanjelium a uverili mu (Rímskym 1:8). Prial si, aby mali životopisný príbeh o Ježišovi Kristovi, ako o Služobníkovi Božom a Spasiteľa sveta, aby tak posilnil ich vieru tvárou v tvár krutému prenasledovaniu a naučil ich, čo to znamená byť jeho učeníkmi.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

Marek 1:11, „Vtom z nebies zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Marek 1:17, „Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí."

Marek 10:14-15, „Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň."

Marek 10:45, „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých."

Marek 12:33, „A: Milovať ho celým srdcom, celým rozumom i celou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všetky spaľované a ostatné obety."

Marek 16:6, „No on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili."

Marek 16:15, „Povedal im: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu."

Stručné zhrnutie: Toto evanjelium je jedinečné, pretože viac zdôrazňuje Ježišovo konanie, ako jeho učenie. Je napísané jednoducho a rýchlo sa posúvame z jednej epizódy v živote Krista k druhej. Nezačína sa to genealógiou ako u Matúša, pretože pohanov by nezaujímala jeho rodová línia. Po predstavení Ježiša pri jeho krste začal Ježiš svoju verejnú službu v Galilei a povolal prvých štyroch zo svojich dvanástich učeníkov. Nasleduje záznam o Ježišovom živote, smrti a zmŕtvychvstaní.

Markovo evanjelium nie je len súborom príbehov, ale aj záznamom, ktorý má odhaliť, že Ježiš je skutočný Mesiáš a to nielen pre Židov, ale aj pre pohanov. Učeníci vedení Petrom dynamickým spôsobom vyznávajú svoju vieru v Neho (Marek 8:29–30), aj keď až do jeho zmŕtvychvstania nedokázali úplne pochopiť jeho Mesiášstvo.

Keď sledujeme Jeho cesty cez Galileu, okolité oblasti a potom do Judska, uvedomíme si, aké tempo mala Jeho služba. Dotkol sa života mnohých ľudí, ale na svojich učeníkoch zanechal absolútne nezmazateľnú stopu. Pri svojom premenení (Marek 9:1–9) dal trom z nich možnosť krátko nahliadnuť a ukázal im Svoj budúci návrat v moci a sláve a opäť im zjavil, kým je.

V dňoch, keď sa Ježiš vydal na poslednú cestu do Jeruzalema, však vidíme, akí sú zmätení, ustráchaní a plní pochybností. Pri zatknutí Ježiš zostal úplne sám potom, čo všetci utiekli. V nasledujúcich hodinách Ježiš pred súdom odvážne prehlásil, že je Kristus, Syn Požehnaného Boha, a že sa vráti ako víťaz (Marek 14:61–62). Väčšina učeníkov nebola priamymi svedkami ukrižovania, smrti, pochovania a zmŕtvychvstania. Niekoľko verných žien bolo svedkom Jeho smrti. Po sobote, skoro ráno prvého dňa v týždni, išli k hrobu s pohrebnými masťami. Keď videli, že kameň je odvalený, vošli do hrobky. Neuvideli Ježišove telo, ale anjela v bielom rúchu. Radostná správa, ktorú sa dozvedeli, bola: „vstal z mŕtvych!" Ženy boli prvými evanjelistkami, ktoré šírili dobrú správu o Jeho vzkriesení. Rovnaká správa sa šírila po celom svete v nasledujúcich storočiach až k nám do dnešných dní.

Súvislosti: Pretože Markovým cieľovým publikom boli pohania, necituje tak často zo Starého zákona ako Matúš, ktorý písal predovšetkým pre Židov. Nezačína genealógiou spájajúcou Ježiša so židovskými patriarchami, ale namiesto toho začína Jeho krstom, začiatkom Jeho pozemskej služby. Ale aj tam Marek cituje zo starozákonného proroctva týkajúceho sa posla — Jána Krstiteľa -, ktorý mal vyzývať ľudí, aby „pripravili cestu Hospodinovi" (Marek 1:3; Izaiáš 40:3), keď očakávali príchod Mesiáša.

Ježiš odkazuje na Starý zákon v niekoľkých Markových pasážach. V Marekovi 7:6 Ježiš farizejom vyčíta povrchné uctievanie Boha perami, zatiaľ čo ich srdcia boli ďaleko od Neho, a odvoláva sa na ich vlastného proroka Izaiáša, aby ich usvedčil z tvrdosti srdca (Izaiáš 29:13). Ježiš poukázal aj na ďalšie starozákonné proroctvo, ktoré sa malo naplniť práve v tú noc, keď budú učeníci rozptýlení ako ovce bez pastiera, keď bude Ježiš zatknutý a usmrtený (Marek 14:27; Zachariáš 13:7). Znovu poukázal na Izaiáša, keď očistil chrám od zmenárnikov (Marek 11:15–17; Izaiáš 56:7; Jeremiáš 7:11), a na žalmy, keď vysvetlil, že je uholným kameňom našej viery a celej Cirkvi (Marek 12:10–11; Žalm 118:22–23).

Praktické uplatnenie: Marek predstavuje Ježiša ako trpiaceho Božieho služobníka (Marek 10:45) a ako Toho, ktorý prišiel, aby nám slúžil a obetoval sa za nás, čiastočne aj preto, aby nás inšpiroval k rovnakému postoju. Máme slúžiť ostatným tak, ako slúžil On, s rovnakou pokorou a oddanosťou v službe druhým. Ježiš nás nabáda, aby sme pamätali na to, že aby sme boli veľkí v Božom kráľovstve, musíme sa stať služobníkmi všetkým ostatným (Marek 10:44). Sebaobetovanie by malo byť väčšie, ako naša potreba uznania, či odmeny, rovnako ako bol Ježiš ochotný sa ponížiť a položiť svoj život za Svoje ovečky.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Evanjelium podľa Marka
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries