settings icon
share icon

Evanjelium podľa Lukáša

Autor: Evanjelium podľa Lukáša neuvádza autora. Z Lukáša 1:1–4 a Skutkov 1:1–3 je zrejmé, že ten istý autor napísal Lukáša aj Skutky apoštolov a obracia sa na „najvýznamnejšieho Teofila", možno rímskeho hodnostára. Už od dôb ranej cirkvi sa traduje, že Lukáš, lekár a blízky spoločník apoštola Pavla, je autorom Evanjelia podľa Lukáša aj Skutkov apoštolov (Kolosanom 4:14; 2. Timoteovi 4:11). To by znamenalo, že Lukáš je jediný pohan, ktorý prispel do spisov Písma.

Dátum vzniku: Evanjelium podľa Lukáša vzniklo v období medzi rokmi 58 až 65 n. l.

Účel knihy: Rovnako ako v prípade ďalších dvoch synoptických evanjelií — Matúša a Marka — účelom tejto knihy je zobraziť Pána Ježiša Krista a všetko, čo „začal robiť a učiť až do dňa, keď bol vzatý do neba" (Skutky 1:1–2) . Lukášovo evanjelium je jedinečné v tom, ako dôsledne a do detailov zaznamenáva udalosti — „dôkladný záznam" (Lukáš 1:3), ktorý je v súlade s Lukášovým metodickým prístupom lekára — a často poskytuje podrobnosti, ktoré ostatné evanjeliá vynechávajú. Lukášovo podanie života Veľkého lekára dáva dôraz na Jeho službu a zľutovanie prejavené pohanom, Samaritánom, ženám, deťom, mýtnikom, hriešnikom a ďalším ľuďom považovaným v Izraeli za ľudí na okraji spoločnosti.

Kľúčové verše:

Lukáš 2:4-7, „Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým sa tam zdržiavali, nadišiel čas jej pôrodu. A porodila svojho prvorodeného syna."

Lukáš 3:16, „Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom."

Lukáš 4:18-19, 21, „Duch Pánov je nado mnou,lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjeliuma uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. On pokračoval: Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli."

Lukáš 18:31-33, „Vtedy si vzal so sebou Dvanástich a povedal im: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potupia a opľujú. Zbičujú ho a zabijú, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych."

Lukáš 23:33-34, „Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne."

Lukáš 24:1-3, „V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli."

Stručné zhrnutie: Evanjelium podľa Lukáša, ktoré je nazývané najkrajšou knihou, aká bola kedy napísaná, začína rozprávaním o Ježišových rodičoch; narodením Jeho bratranca Jána Krstiteľa; cestou Márie a Jozefa do Betlehema, kde sa Ježiš narodil v jasliach; a Kristovým rodokmeňom zo strany Márie. Ježišova verejná služba odhaľuje Jeho dokonalý súcit a odpustenie, ktoré vidíme na príbehoch o márnotratnom synovi, boháčovi a Lazarovi a Dobrom Samaritánovi. Zatiaľ čo mnohí uverili v túto nepredpojatú lásku, ktorá presahuje všetky ľudské hranice, mnohí ďalší — najmä náboženskí vodcovia — sa Ježišovým výrokom vzpierajú a odmietajú ich. Kristovi nasledovníci sú vyzývaní, aby si dobre spočítali cenu učeníctva, zatiaľ čo Jeho nepriatelia Mu medzitým chystajú smrť na kríži. Nakoniec je Ježiš zradený, postavený pred súd, odsúdený a ukrižovaný. Ale ani hrob Ho nemôže zadržať! Jeho vzkriesenie zaisťuje pokračovanie Jeho služby hľadania a záchrany stratených.

Súvislosti: Ako pôvodom pohan, nám Lukáš poskytuje v porovnaní s Matúšovým evanjeliom pomerne málo odkazov na Starý zákon a väčšina odkazov na SZ je vo forme Ježišových výrokov, nie ako súčasť Lukášovho rozprávania. Ježiš použil Starý zákon, keď sa bránil pred satanovými útokmi a odpovedal mu: „Je napísané..." (Lukáš 4:1–13); keď sa dal spoznať ako zasľúbený Mesiáš (Lukáš 4:17-21); keď pripomínal farizejom, že nie sú schopní dodržiavať zákon a tiež potrebujú Spasiteľa (Lukáš 10:25–28, 18:18–27); a keď zmaril ľudskú múdrosť, keď sa Ho snažili nachytať (Lukáš 20).

Praktické uplatnenie: Lukáš nám dáva nádherný portrét nášho súcitného Spasiteľa. Ježiš sa neodvracal od chudobných a núdznych; naopak, boli stredobodom Jeho záujmu a služby. V Ježišovej dobe bol Izrael spoločnosťou, ktorá bola výrazne triedne rozdelená. Slabí a utláčaní boli doslova bezmocní a nedokázali zlepšiť svoj životný údel, boli preto obzvlášť otvorení posolstvu o tom, že „priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo" (Lukáš 10:9). Toto je posolstvo, ktoré musíme odovzdať tým, ktorí sú okolo nás a zúfalo ho potrebujú počuť. Aj v pomerne bohatých krajinách — možno hlavne preto — je duchovné strádanie obrovské. Kresťania musia nasledovať Ježišov príklad a prinášať dobrú správu o spáse duchovne chudobným a núdznym. Božie kráľovstvo je na dosah a čas sa každým dňom kráti.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Evanjelium podľa Lukáša
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries