settings icon
share icon

List Židom, List Hebrejom

Autor: Aj keď niektorí zaraďujú list Hebrejom medzi spisy apoštola Pavla, istotu nemáme a identita autora zostáva záhadou. Chýba Pavlov obvyklý pozdrav, ktorý je spoločný pre jeho ďalšie diela. Pavlovo autorstvo spochybňuje aj to, že sa zdá, že pisateľ tejto epištoly sa odvoláva na znalosť a informácie ostatných, ktorí boli skutočnými očitými svedkami Ježiša Krista (2:3). Niektorí pripisujú autorstvo Lukášovi; iní tvrdia, že autorom mohol byť Apollo, Barnabáš, Sílas, Filip alebo Akvila a Priscilla. Bez ohľadu na to, koho ruka držala pero, Duch Svätý je božským autorom celého Písma (2. Timoteovi 3:16); preto list Hebrejom má rovnakú kanonickú autoritu ako ostatných šesťdesiatpäť kníh Biblie.

Doba vzniku: Jeden z raných cirkevných otcov, Klement, citoval z listu Hebrejom v roku 95 n. l. Avšak vnútorné dôkazy, ako napríklad skutočnosť, že Timotej bol v čase písania epištoly nažive, a absencia akýchkoľvek zmienok o konci starozákonného obetného systému, ku ktorému došlo pri zničení Jeruzalema v roku 70 n. l. naznačuje, že kniha bola napísaná okolo roku 65 n. l.

Zámer knihy: Zosnulý Dr. Walter Martin, zakladateľ Inštitútu kresťanského bádania a autor bestselleru Kingdom of the Cults (Kráľovstvo kultov), vtipným spôsobom napísal, že list Hebrejom bol napísaný Židom, adresovaný ostatným Židom, aby im povedal, že sa majú prestať chovať ako Židia. Pravdou je, že mnoho židovských veriacich vkĺzlo späť do obradov a rituálov judaizmu, čiastočne preto, aby unikli pred čoraz väčším prenasledovaniam. Tento list je teda nabádaním pre prenasledovaných veriacich, aby vytrvali v milosti Ježiša Krista.

Kľúčové verše:

Hebrejom 1:1-2, „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet." (Ekumenický preklad)

Hebrejom 2:3, „ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? " (Ekumenický preklad)

Hebrejom 4:14-16, „Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas." (Ekumenický preklad)

Hebrejom 11:1, „Viera je zárukou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo." (Ekumenický preklad)

Hebrejom 12:1-2, „Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu." (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: List Hebrejom oslovuje tri samostatné skupiny: veriacich v Krista, neveriacich, ktorí mali povedomie o Kristovi a intelektuálne to prijímali, a neveriacich, ktorých Kristus priťahoval, ale ktorí ho nakoniec odmietli. Je dôležité pochopiť, ktorej skupine sa v ktorej pasáži venuje pozornosť. Ak to neurobíme, môže to spôsobiť, že budeme robiť závery, ktoré nebudú v súlade so zvyškom Písma.

Pisateľ listu Hebrejom neustále pripomína zvrchovanosť Krista, čo sa týka Jeho osobnosti, i Jeho služby. V spisoch Starého zákona vidíme rituály a obrady judaizmu, ktoré symbolicky poukazujú na príchod Mesiáša. Inými slovami, obrady judaizmu boli iba tieňom budúcich vecí. List Židom nám hovorí, že Ježiš Kristus je lepší ako čokoľvek, čo samotné náboženstvo ponúka. Všetka pompéznosť a náboženské obrady blednú v porovnaní s osobou, prácou a službou Ježiša Krista. Témou, ktorá sa prelína celým týmto kvetnatým listom je teda zvrchovanosť a prvenstvo nášho Pána Ježiša Krista.

Súvislosti: Asi nikde v Novom zákone nenájdeme také zameranie na Starý zákon, ako v liste Hebrejom, ktorý stavia na základoch levitského kňazstva. Pisateľ listu neustále stavia do kontrastu nedostatky starozákonného obetného systému s dokonalosťou a celistvosťou, ktorú nájdeme v Kristovi. Zatiaľ čo Stará zmluva vyžadovala neustále obete a každoročnú obeť zmierenia za hriech, ktorú prinášal obyčajný človek, kňaz, Nová zmluva poskytuje obeť prinesenú raz navždy skrze Krista (Hebrejom 10:10) a priamy prístup k Božiemu trónu pre všetkých, ktorí v Ňom zotrvávajú.

Praktické uplatnenie: List Hebrejom, ktorý je bohatý na základné kresťanské učenie, nám tiež dáva povzbudzujúce príklady Božích „hrdinov viery", ktorí vytrvali napriek veľkým ťažkostiam a nepriaznivým okolnostiam (Hebrejom 11). Títo členovia Božej siene viery nám poskytujú presvedčivé dôkazy o bezpodmienečnej istote, ktorú v Bohu máme, a o tom, že sa na Neho môžeme absolútne spoľahnúť. Rovnako si môžeme byť dokonale istí bohatými Božími zasľúbeniami, ktoré nepodliehajú našim okolnostiam, a môžeme rozjímať nad skalopevnou vernosťou Božieho pôsobenia, ktoré v životoch jeho starozákonných svätých vidíme.

Autor listu Hebrejom veriacim dáva hojné povzbudenie, ale i päť vážnych varovaní. Existuje nebezpečenstvo zanedbania (Hebrejom 2:1–4), nebezpečenstvo nevery (Hebrejom 3:7–4: 13), nebezpečenstvo duchovnej nezrelosti (Hebrejom 5:11–6: 20), nebezpečenstvo toho, že nevytrváme (Hebrejom 10:26-39) a prirodzene nebezpečenstvo, že Boha odmietneme (Hebrejom 12:25-29). A tak v tomto vrcholnom majstrovskom diele nájdeme tak veľké množstvo doktrín, ako i osviežujúci prameň povzbudenia a zdroj zdravých a praktických varovaní pred lenivosťou pre náš kresťanský život. Ale je tu toho ešte viac, pretože v liste Hebrejom nájdeme nádherne vykreslený portrét nášho Pána Ježiša Krista — pôvodcu a zavŕšiteľa našej veľkej spásy (Hebrejom 12: 2).

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

List Židom, List Hebrejom
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries