settings icon
share icon

List Títovi

Autor: Títus 1:1 označuje za autora knihy apoštola Pavla.

Obdobie vzniku: List Títovi bol napísaný približne v roku 66 n. l. Veľa z Pavlových ciest je dobre zdokumentovaných, a tak vieme, že Pavol napísal list Títovi v Nicopolise v provincii Epirus. V niektorých prekladoch Biblie sa uvádza, že Pavol napísal tento list z Nicopolisu v Macedónii. Takéto miesto však nie je známe.

Zámer knihy: List Títovi je známy ako jeden z pastoračných listov, podobne ako dva listy Timoteovi. Apoštol Pavol napísal tento list, aby povzbudil brata Títa vo viere, ktorého nechal na Kréte, aby viedol zbor, ktorý založil Pavol na jednej zo svojich misijných ciest (Títovi 1:5). Tento list odporúča Títovi, aké vlastnosti a kvality by mali spĺňať vedúci zborov. Pavol tiež varuje Títa pred zlou povesťou ľudí, ktorí žijú na Kréte (Títovi 1:12).

Okrem inštrukcií ohľadne vlastností, ktoré by mal Títus hľadať na vedúcich zborov, Pavol povzbudzuje Títa, aby prišiel do Nicopolisu na návštevu. Inými slovami, Pavol ďalej pokračuje vo výchove Títa a ostatných, aby rástli v Božej milosti (Títovi 3:13).

Kľúčové verše:

List Títovi 1:5 — „Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal." (Ekumenický preklad)

List Títovi 1:16 — „Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nijaký dobrý skutok." (Ekumenický preklad)

List Títovi 2:15 — „Toto hovor, takto napomínaj a karhaj so všetkou autoritou. Nech tebou nikto nepohŕda." (Ekumenický preklad)

List Títovi 3:3-6 — „Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých žiadostivostí a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti, odporní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa." (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Muselo to byť pre Títa úžasné, keď dostal list od svojho učiteľa apoštola Pavla. Pavol bol po založení niekoľkých zborov právom vážený muž. Títus si na úvode listu prečítal tieto známe apoštolove slová: „Títovi, svojmu pravému synovi v spoločnej viere: „Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa." (List Títovi 1:4, Ekumenický preklad).

Ostrov Kréta, kde Pavol nechal Títa, aby tam viedol zbor, bol obývaný pôvodnými obyvateľmi a Židmi, ktorý nepoznali pravdu o Ježišovi Kristovi (Títovi 1:12-14). Pavol považoval za svoju povinnosť, aby zostal v kontakte s Títom, dával mu rady, povzbudzoval ho vo výchove vedúcich zborov na Kréte. Pavol usmerňuje Títa v hľadaní a a navrhuje mu ako má vyučovať vedúcich, aby rástli vo viere v Krista. Tieto inštrukcie zahŕňajú mužov aj ženy všetkých vekových kategórií (Títovi 3:12-13).

Aby Pavol pomohol Títovi ďalej rásť vo viere, navrhol mu aby prišiel do Nicopolisu a priviedol so sebou ďalších dvoch členov zboru (Títovi 3:12-13).

Súvislosti: Pavol znovu pokladá za dôležité učiť vedúcich zborov, aby sa mali na pozore pred judaistami, ktorý k spaseniu, ktoré je darom z milosti pridávali skutky. Varuje pred vzdorovitými zradcami, hlavne pred tými, ktorý stále hlásali dôležitosť obriezky a trvali na dodržiavaní všetkých rituálov a obradov Mojžišovho zákona (Títovi 1:10-11). Toto je opakujúca sa téma Pavlových listov a v Liste Títovi dokonca Pavol píše, že ich treba umlčať.

Praktická aplikácia: Apoštol Pavol si zaslúži našu pozornosť, keď hľadíme v Biblii návod na to, ako žiť život tak aby sa to páčilo Pánovi. Môžeme sa naučiť čomu sa máme vyhýbať a čo by sme sa mali snažiť napodobňovať. Pavol radí, aby sme sa snažili o čistotu a vyhýbali sa veciam, ktoré môžu poškodiť našu myseľ a svedomie. Potom Pavol vyhlasuje na čo by sa nemalo zabúdať: „Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nijaký dobrý skutok." (Títovi 1:16, Ekumenický preklad). Ako kresťania musíme preskúmať sami seba, aby sme si boli istí, že naše životy zodpovedajú našej viere v Krista (2. Korinťanom 13:5).

Spolu s týmto varovaním nám tiež Pavol hovorí, aby sme nezapreli Boha: "zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa," (Títovi 3:5-6, Ekumenický preklad). Každý deň obnovujme svoju myseľ Duchom Svätým, aby sme mohli žiť ako kresťania, ktorí ctia Boha svojim životom.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

List Títovi
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries