poz Veľmi dôležité otázky - GotQuestions.org Slovenčina!

Veľmi dôležité otázky


Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh?

Kto je Ježiš Kristus?

Je Boh skutočný? Ako môžem naisto vedieť, že Boh existuje?

Je Ježiš Boh? Tvrdil Ježiš niekedy, že je Boh?

Čo je zmyslom života?

Je Kristovo božstvo biblické?

Čo je kresťanstvo a čomu veria kresťania?

Je Biblia skutočne Slovo Božie?

Aké sú Božie vlastnosti? Aký je Boh?

Ako môžem zdolať hriech v kresťanskom živote?

Ako môžem v svojom živote spoznať Božiu vôľu ? Čo hovorí Biblia o spoznávaní Božej vôle?

Musia kresťania dodržiavať starozmluvný zákon?

Kto je Svätý Duch?

Je spasenie možné jedine skrze vieru alebo skrze vieru plus skutky?

Prečo nemám spáchať samovraždu?


Veľmi dôležité otázky