இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறித்த கேள்விகள்


இயேசு கிறிஸ்து யார்?

இயேசு தேவனா? இயேசு தாம் தேவன் என்று எப்பொழுதாவது கூறினாரா?

கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தன்மை வேதாகமத்தின் அடிப்படையிலானதா?

இயேசு மெய்யாகவே ஜீவித்திருந்தாரா? இயேசு ஜீவித்திருந்தார் என்பதற்கு வரலாற்றுச் சான்றுகள் ஏதேனும் உண்டா?

இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்தெழுதல் உண்மையா?

இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

ஏன் கன்னி பிறப்பு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது?

இயேசு வெள்ளிக்கிழமை சிலுவையில் அறையப்பட்டாரா?

இயேசு தனது மரணத்திற்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் இடையில் நரகத்திற்குச் சென்றாரா?

அவருடைய மரணத்திற்கும் உயிர்தெழுதலுக்கும் இடையே மூன்று நாட்கள் இயேசு எங்கே இருந்தார்?

இயேசு பாவஞ்செய்யக் கூடியவராக இருந்தாரா? இயேசு பாவஞ்செய்ய முடியாதவராக இருந்தாரானால், அவர் சோதிக்கப்படுதலின் அவசியம் என்ன?

மத்தேயுவிலும் லூக்காவிலும் இயேசுவின் வம்சவரலாறுகள் ஏன் மிகவும் வித்தியாசமானதாக இருக்கிறது?

உபபரநிலை ஒற்றுமை என்றால் என்ன? இயேசு எப்படி ஒரே நேரத்தில் தேவனாகவும் மனிதனாகவும் இருநிலையில் இருக்க முடியும்?

இயேசு தேவனென்றால், அவர் தேவனிடம் எப்படி ஜெபிக்க முடியும்? இயேசு தன்னிடமே ஜெபித்துக்கொள்ளுகிறாரா?

இயேசு மனுஷகுமாரன் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

கிறிஸ்துவின் வருகையைக் குறித்து பழைய ஏற்பாட்டில் எங்கே முன்னறிவிக்கப்பட்டுள்ளது?

இயேசு தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

இயேசு ஏன் இவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும்?

கடவுள் ஏன் இயேசுவை அனுப்பினார், ஏன் முன்னரே ஏன் அனுப்பவில்லை?

நான் ஏன் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலில் நம்பிக்கை வைக்கவேண்டும்?

இயேசுவுக்கு சகோதர சகோதரிகள் (உடன்பிறந்தவர்கள்) இருந்தார்களா?

இயேசு கிறிஸ்து திருமணம் செய்து கொண்டாரா?


முகப்பு பக்கம்
இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறித்த கேள்விகள்