Byenvini nan vèsyon Kreyòl Ayisyen-an www.gotquestions.org!Repons kesyon Bib-la

Nou eskize-n, paske nou p’at kapab asepte kesyon ou ta ka fè nou nan Kreyòl Ayisyen kounye-a. Si ou kapab ekri e li Anglè, ou kapab ekri kesyon-w yo nan: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Li anba se paj nou genyen ki disponib na lang Kreyòl Ayisyen-an:


Bònn nouvèl-la

Eske-w gen lavi etènel?

Ou te jwenn padon? Kòman m’ kapab resevwa padon nan men Bondye?

Kisa sa vle di asepte Jezi kòm sovè pèsonel ou?

Kisa plan Sali-a ye / chemen Sali-a?

Kisa yon Kretyen ye?

Èske gen lavi aprè lanmò?

Kisa sa sa vle di kretyen ki fèt yon dezyèm fwa?

Kisa kat lwa espirityèl yo ye?

Kijan mwen ka vin byen ak Bondye?

Èske Jezi se sèl chemen ki mennen nan syèl?

Kijan mwen ka konnen tout bon mwen pral nan syèl la lè m mouri?

Ki relijyon ki pi bon pou mwen?

Ki sa ki se wout la Women nan delivre?

Kisa ki lapriyè pechè an?

Mwen fèk sot mete konfyans mwen nan Jezikri…kounye-a kisa?


Kesyon ki pi enpòtan

Èske Bondye egziste? Èske gen kèk rezon pou Bondye egziste?

Kimoun Jezikri ye?

Eske Jezi se Bondye? Eske Jezikri te janm fè tèt li pase pou Bondye?

Ki sa atribi Bondye yo ye? Kòman Bondye ye?

Èske Bib tout bon vre se Pawòl Bondye?

Ki Krisyanis lan ye e kisa Kretyen yo kwè?

Èske kretyen yo oblije obeyi lalwa ki nan Ansyen Testaman an?

Èske divinite Kris la sot nan Labib?

Èske delivrans se lafwa sèlman oubyen lafwa plis zèv ki bay li?

Kiyès Sentespri an ye?

Èske Bondye reyèl? Kouman mwen ka konnen pou tout bon ke Bondye reyèl?

Kouman pou mwen konnen volonte Bondye pou lavi m? Ki sa Bib la di sou konnen volonte Bondye?

Ki sa ki sans lavi a?

Kouman mwen ka simonte peche nan lavi kretyen mwen an?

Poukisa mwen pa ta dwe komèt swisid?


Kesyon yo poze souvan

Kisa ki rive apre lanmò?

Ki sa Bib la di sou bwè alkòl/diven? Èske se yon peche pou yon kretyen bwè alkòl/diven?

Kiyès ki te madan Kayen? Eske madanm Kayen te sè l?

Ki enpòtans batèm kretyen an?

Ki sa Bib la di sou ladim kretyen?

Ki sa Bib la di sou dinozò? Èske gen dinozò nan Bib la?

Ki sa Bib la di sou divòs ak remaryaj?

Èske sekirite etènèl soti nan Labib?

Èske jwe aza se yon peche? Kisaa Labib di sou sa?

Kisa Bib la di sou omoseksyalite? Èske omoseksyalite se yon peche?

Ki sa Bib la di sou maryaj entèrasyal?

Ki kote Jezi te ye pandan twa jou ki genyen ant lanmò Li ak rezireksyon Li a?

Mastibasyon – èske se yon peche dapre Bib la?

Yon fwa ou sove ou tou sove nèt?

Eske bèt domestik / bèt ale nan syèl la? Eske bèt domestic / bèt gen nanm?

Ki sa Labib la di sou sèks anvan maryaj / sèks anvan nòs?

Ki sa kado pale nan lang la ye?

Kijan kretyen wè swisid lan? Kisa Bib la di sou swisid?

Kisa Bib la di sou tatou ak pèse kò?

Kisa Labib anseye sou Trinite a?

Fanm pastè / predikatè? Ki sa Bib la di sou fanm nan ministè?
Repons kesyon Bib-la