Kesyon sou Teyoloji


Kisa ki teyoloji sistematik?

Kisa yon vizyon mondyal Kretyen ye?

Kisa ki predestinasyon an? Èske predestinasyon biblik?

Kalvinis vs Amyanis – kiyès opinyon ki kòrèk?

Kisa premilenis la ye?

Kisa ki dispansasyonalis epi èske li biblik?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Teyoloji