Kesyon sou Limanite


Kisa sa vle di ke limanite fèt nan imaj Bondye (Jenèz 1:26-27)?

Èske nou gen de (2) oswa twa (3) pati? Èske nou kò, nanm, ak lespri - oswa - kò, nanm espri?

Ki diferans ki genyen ant nanm ak lespri lèzòm?

Poukisa moun nan Jenèz te viv anpil tan konsa?

Ki orijin diferan ras yo?

Kisa Bib la di sou rasis, prejidis, ak diskriminasyon?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Limanite