Kesyon yo poze souvan


Kisa ki rive apre lanmò?

Ki sa Bib la di sou bwè alkòl/diven? Èske se yon peche pou yon kretyen bwè alkòl/diven?

Kiyès ki te madan Kayen? Eske madanm Kayen te sè l?

Ki enpòtans batèm kretyen an?

Ki sa Bib la di sou ladim kretyen?

Ki sa Bib la di sou dinozò? Èske gen dinozò nan Bib la?

Ki sa Bib la di sou divòs ak remaryaj?

Èske sekirite etènèl soti nan Labib?

Èske jwe aza se yon peche? Kisaa Labib di sou sa?

Kisa Bib la di sou omoseksyalite? Èske omoseksyalite se yon peche?

Ki sa Bib la di sou maryaj entèrasyal?

Ki kote Jezi te ye pandan twa jou ki genyen ant lanmò Li ak rezireksyon Li a?

Mastibasyon – èske se yon peche dapre Bib la?

Yon fwa ou sove ou tou sove nèt?

Eske bèt domestik / bèt ale nan syèl la? Eske bèt domestic / bèt gen nanm?

Ki sa Labib la di sou sèks anvan maryaj / sèks anvan nòs?

Ki sa kado pale nan lang la ye?

Kijan kretyen wè swisid lan? Kisa Bib la di sou swisid?

Kisa Bib la di sou tatou ak pèse kò?

Kisa Labib anseye sou Trinite a?

Fanm pastè / predikatè? Ki sa Bib la di sou fanm nan ministè?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon yo poze souvan