settings icon
share icon
Kesyo

Eske-w gen lavi etènel?

Repons


Bib-la prezante yon chemen klè ki mennen nan lavi etènel. Premyèman, nou dwe rekonèt ke nou peche kont Bondye. Tout moun fè peche, yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa-a. (Women 3 :23). Peche peye nou kach. Li ban nou lanmò. Men kado Bondye ban nou gratis-la, se lavi ansanm ak Jezikri Seyè nou-an, yon lavi ki pap janm fini. (Women 6 :23).

Sepandan, Jezikri pat janm fè okenn peche (1 pyè 2 :22) Pitit Bondye etènel la te vinn fè tèt li moun (Jan 1 :1, 14) e li te mouri pou peye fòt nou yo. Bondye montre amou li pou nou. Pandan ke nou te ankò pechè, Kris-la mouri pou nou. (Women 5 :8). Jezikri te mouri sou kwa-a (Jan 19 :31-42) li pran pinisyon ke nou te merite-a. (2 Korentyen 5 :21) twa jou aprè li te leve sòti vivan nan lanmò (1 Korentyen 15 :1-4). Li pwouve viktwa sou peche ak lanmò. Nan gran mizerikòd li, li te ban nou yon nouvèl nesans e yon nouvèl espwa atravè rezireksyon Jezikri nan lanmò (1 Pyè 1 :3).

Pa lafwa nou dwe chanje panse nou lè n’ap gade Kris, kimoun li ye, kisa li te fè, e poukisa, pou Sali-a. (Travay 3 :19). Si nou mete konfyans nan li, kwè lanmò li sou la kwa pou peye pou peche nou yo, nou pral padonen e resevwa pwomès lavi etènel nan syèl-la. Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li pap pèdi lavi yo. Okontrè ya gen lavi ki p’ap janm fini-an. (Jan 3 :16).

Si ou deklare ak bouch ou devan tout moun Jezi se Seyè-a, si-w kwè tout bon nan kè-w Bondye te fè-l leve sòti vivan pami mò yo, w’ap sove. (Women 10 :9). Konfyans sèl nan fen travay Kris sou la kwa, se sèl chemen verite ki mennen nou nan lavi etènel. Se paske-l renmen nou kifè li delivre nou, nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pa sòti nan nou menm menm, se yon kado Bondye ban nou. Non, nou p’at fè anyen pou sa. Konsa, pèsonn pa ka vante tèt yo. (Efezyen 2:8-9).

Si ou vle asepte Jezikri kòm sovè-w, men yon senp priyè. Sonje, lè ou di priyè sa ou nenpòt lòt priyè p’ap sove-w. Se selman kwayans ou nan Kris la ki kapab sove-w nan peche. Priyè sa se senpleman yon chemen ki afime nan Bondye konfyans ou nan li e remèsye-l pou pwovisyon Sali li ba ou-a. Bondye, mwen konnen ke mwen te peche kont ou e m’ merite chatiman. Men Jezikri te pran chatiman ke-m te merite-a, men atravè konfyans mwen nan li m’ kapab jwenn padon. Mwen plase konfyans nan ou pou sove mwen. Mèsi pou mèveye gras ak padon yo, kado lavi etènel-la. Amén.

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Eske-w gen lavi etènel?
© Copyright Got Questions Ministries