Bònn nouvèl-la


Eske-w gen lavi etènel?

Ou te jwenn padon? Kòman m’ kapab resevwa padon nan men Bondye?

Kisa sa vle di asepte Jezi kòm sovè pèsonel ou?

Kisa plan Sali-a ye / chemen Sali-a?

Kisa yon Kretyen ye?

Èske gen lavi aprè lanmò?

Kisa sa sa vle di kretyen ki fèt yon dezyèm fwa?

Kisa kat lwa espirityèl yo ye?

Kijan mwen ka vin byen ak Bondye?

Èske Jezi se sèl chemen ki mennen nan syèl?

Kijan mwen ka konnen tout bon mwen pral nan syèl la lè m mouri?

Ki relijyon ki pi bon pou mwen?

Ki sa ki se wout la Women nan delivre?

Kisa ki lapriyè pechè an?

Mwen fèk sot mete konfyans mwen nan Jezikri…kounye-a kisa?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Bònn nouvèl-la