settings icon
share icon
Kesyo

Ou te jwenn padon? Kòman m’ kapab resevwa padon nan men Bondye?

Repons


Travay 13:38 deklare, pakonsekan, Frè-m yo nou fèt pou nou konn sa byen: Bondye voye Jezi fè nou konnen l’ap padonnen tout peche nou yo.

Kisa padon an ye e poukisa mwen bezwen li?

Mo “padonnen” an vle di netwaye pwòp yon metal, padonnen, anile yon dèt. Lè nou abize frè-n, n’ap chache yon padon nan fason pou restore relasyon nou. Padon se pa fè konsesyon paske moun merite padon. Pèsonn pat merite padon. Padon se yon ak lanmou, mizèrikòd e gras. Padon se yon desizyon ki pa kenbe anyen kont yon lòt moun. Malgre tout sa-l te fè-w ki mal.

Bib-la di nou, nou tout bezwen padon nan men Bondye. Nou tout fè peche. Eklezyas 7:20 afime « pa gen moun k’ap mache dwat sou latè ki ka di tou sa l’ap fè byen, li pa janm fè sa ki mal » 1 Jan 1:8 di « si nou di nou pa gen peche, se tèt nou n’ap twonpe. Verite-a pa nan nou » « Lave-m, foubi-m pou wete fòt mwen fè-a paske se kont ou menm menm mwen peche » (Sòm 51:4). Kòm rezilta, nou bezwen padon Bondye nan desespwa nou yo. Si peche nou yo pa padonnen, nou pral pase tout etenitè nou nan yon soufrans kòm konsekans peche-n yo. (Matye 25:46; Jan 3:36).

Padon – kòman m’ ka jwenn li?

Nou ba-l remèsiman paske-l, se yon Bondye damou e ki gen kè sansib – Li toujou gen dezi pou padonnen nou de peche nou yo! 2 Pyè 3:9 di nou « Senyè-a pa pran twòp reta pou kenbe pwomès li yo, jan kèk moun kwè-a. okontrè, se pasyans l’ap pran ak nou, paske li p ata renmen pèsonn peri, li ta vle pou tout moun tounen vin jwenn li » Bondye vle padonnen nou, donk li kenbe nou ak padon li.

Sèl sanksyon jis pou peche nou yo se lanmò. Premyè mwatye liv Women an: 6:23 deklare “ Salè peche-a se lanmò” Lanmò Etènel se sa nou jwenn pou peche nou yo. Bondye, nan plan pafèt li, li te devni moun, pou viv nan mitan nou (Jan 1:1, 14). Jezi te mouri sou lakwa, li pran pèn ke nou te merite-a ki se lanmò. 2 Korentyen 5:21 ansenye nou « Kris-la pat janm fè okenn peche, men Bondye fè-l pran sò nou sou li, yo trete-l tankou yon moun ki fè peche. Konsa, lè nou fè yon sèl kò ak Kris-la, Bondye fè nou gras. Jezi mouri sou kwa-a, li pran pinisyon ke-n te merite-a! kòm Bondye, lanmò Jezi-a founi padon pou peche lemonn antyè. 1 Jan 2:2 pwoklame “paske Jezi te ofri tèt li tankou bèt yo ofri bay Bondye, pou Bondye te ka padonnen peche nou yo, pa peche pa nou yo ase, men peche tout moun tou » Jezi leve sòti vivan nan lanmò ; li pwoklame viktwa sou peche e lanmò, (1 Korentyen 15 :1-28). Lwanj pou Bondye atravè lanmò e rezireksyon Jezikri, dezyèm mwatye liv Women 6:23 li vre « Men kado Bondye se lavi etènel atravè Jezikri Senyè nou-an ».

Eske-w vle jwenn padon pou peche-w yo? Eske-w gen santiman chaje de fòt ki parèt difisil pou-w pote-l ale? Padon peche-w yo disponib si-w met konfyans ou nan Jezikri kòm sovè-w. Efesyen 1:7 di “Grenmesi Kris ki mouri pou nou an, nou delivre, nou resevwa padon pou peche nou yo. Bondye fè nou wè jan li renmen nou anpil. Bondye te peye dèt nou yo pou nou, konsa, nou kapab podonnen tout sa-w dwe fè se mande Bondye pou padonnen-w atravè Jezi, kwè ke Jezi te mouri pou peye pou padon e li pral padonnen-w! Jan 3:16-17 pote yon mesay mèvèye “Paske Bondye sitèlman renmen lèzòm li bay sèl pitit li-a pou yo. Tout moun ki va mete konfyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’a gen lavi ki p’ap janm fini an. Bondye pa voye pitit li-a sou latè pou kondane lèzòm men pito pou l te kapab delivre yo ».

Padon – Eske-l reyèlman fasil?

Wi, se fasil! Ou pa kap genyen padon nan Bondye. Ou pa kap peye padon ou nan Bondye. Ou kapab sèlman resevwa li, pa lafwa, atravè gras e mizèrikòd Bondye. Si ou vle asepte Jezikri kòm sovè-w e resevwa padon nan Bondye. Men priyè ou kapab priye. Di priyè sa ou nenpòt lòt priyè p’ap ka sovè-w. Se sèlman kwè nan Jezikri ki kapab founi padon peche-w yo. Priyè sa se senpleman yon fason pou pale ak Bondye, mete lafwa nan li e remèsyè-l pou pwovisyon padon sa-a ke-l fè pou nou. « Bondye, mwen konnen mwen peche kont ou e-m merite kondanasyon. Men Jezikri te pran kondanasyon kem te merite donk atravè lafwa nan li, m’ kapab padonnen. Mwen mete konfyans nan ou pou sovè-m. Mèsi pou gras ak padon mèvèye ou yo! Amèn.

Eske-w fè yon desizyòn pou Kris akòz sa ou te li isit-la? Si se sa, silvouplè klike sou « Mwen asepte Kris jodi-a » nan bouton ki anba a.

EnglishRetounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an

Ou te jwenn padon? Kòman m’ kapab resevwa padon nan men Bondye?
© Copyright Got Questions Ministries