Kesyon ki pi enpòtan


Èske Bondye egziste? Èske gen kèk rezon pou Bondye egziste?

Kimoun Jezikri ye?

Eske Jezi se Bondye? Eske Jezikri te janm fè tèt li pase pou Bondye?

Ki sa atribi Bondye yo ye? Kòman Bondye ye?

Èske Bib tout bon vre se Pawòl Bondye?

Ki Krisyanis lan ye e kisa Kretyen yo kwè?

Èske kretyen yo oblije obeyi lalwa ki nan Ansyen Testaman an?

Èske divinite Kris la sot nan Labib?

Èske delivrans se lafwa sèlman oubyen lafwa plis zèv ki bay li?

Kiyès Sentespri an ye?

Èske Bondye reyèl? Kouman mwen ka konnen pou tout bon ke Bondye reyèl?

Kouman pou mwen konnen volonte Bondye pou lavi m? Ki sa Bib la di sou konnen volonte Bondye?

Ki sa ki sans lavi a?

Kouman mwen ka simonte peche nan lavi kretyen mwen an?

Poukisa mwen pa ta dwe komèt swisid?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon ki pi enpòtan