Kesyon-sou-Sentespri-a


Kiyès Sentespri an ye?

Kilè / Kijan nou resevwa Sentespri a?

Kisa batèm Sentespri a ye?

Kijan mwen ka ranpli ak Sentespri a?

Kisa blasfèm kont Sentespri a ye?

Kòman pou mwen konnen ki don espirityèl mwen genyen?

Èske kado mirakile Lespri a egziste jodi a?

Ki sa kado pale nan lang la ye?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon-sou-Sentespri-a