Kesyon sou Legliz la


Kisa legliz la ye?

Ki objektif legliz la?

Ki enpòtans batèm kretyen an?

Ki enpòtans repa Seyè a genyen / Kominyon Kretyen yo?

Poukisa prezans nan legliz la enpòtan?

Ki jou ki Saba a, Samdi oswa Dimanch?

Poukisa mwen dwe kwè nan relijyon òganize?

Fanm pastè / predikatè? Ki sa Bib la di sou fanm nan ministè?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Legliz la