Kesyon sou Sali a


Kisa plan Sali-a ye / chemen Sali-a?

Èske delivrans se lafwa sèlman oubyen lafwa plis zèv ki bay li?

Èske sekirite etènèl soti nan Labib?

Yon fwa ou sove ou tou sove nèt?

Kisa k’ap pase ak moun ki pa janm gen chans tande pale de Jezi?

Kijan moun yo te sove avan Jezi te mouri pou peche nou yo?

Kijan souverènte Bondye ak volonte lèzòm travay ansanm nan sali a?

Kisa ranplasman ekspyasyon an ye?

Kijan mwen ka gen asirans nan sali mwen?

Èske asirans lavi etènèl la se yon « lisans » pou fè peche?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Sali a