Các câu hỏi về cuộc sống Cơ Đốc nhânCác câu hỏi về cuộc sống Cơ Đốc nhân

Cơ Đốc nhân là gì?

Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

Làm thế nào tôi biết ý muốn Chúa cho đời sống tôi? Kinh Thánh nói gì về việc tìm biết ý Chúa?

Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?

Làm thế nào tôi có thể truyền giảng cho những bạn hữu và những người trong gia đình của tôi mà không gây khó chịu hoặc xô đẩy họ đi?

Con cái Chúa kiêng ăn - Kinh Thánh nói gì?

Làm thế nào tôi có thể tha thứ tội cho những người chống lại tôi?

Tăng trưởng thuộc linh là gì?

Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?

Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng của Thiên Chúa?

Thế nào là một Cơ Đốc nhân xác thịt?

Tại sao tất cả Cơ Đốc nhân đều giả hình?

Làm thế nào để tôi có thể kinh nghiệm được sự vui mừng trong suốt cuộc đời theo Chúa của tôi?

Thiền định Cơ đốc là gì?

Tâm linh Cơ đốc giáo là gì?

Tại sao chúng ta cần phải xưng ra tội của mình dù những tội đó đã được Chúa tha thứ rồi? (1 Giăng 1:9)?

Nếu tôi đã được cứu và tất cả tội lỗi của tôi đã được tha thứ, tại sao tôi không được tiếp tục phạm tội?

Mọi khí giới của Đức Chúa Trời là gì?

Khi nào, tại sao và cách nào Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội?

Cơ Đốc nhân nên giải quyết như thế nào với những cảm giác tội lỗi liên quan đến những tội trong quá khứ, là những tội đã phạm trước và sau khi được cứu rỗi?

Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa luật pháp?

Tôi là ai ở trong Đấng Christ?Các câu hỏi về cuộc sống Cơ Đốc nhân