settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?

Trả lời


"Tôn vinh" Đức Chúa Trời nghĩa là dâng sự vinh hiển lên cho Ngài. Cụm từ tôn vinh liên hệ đến Đức Chúa Trời trong Cựu ước, mang ý tưởng chỉ về sự vĩ đại huy hoàng của Ngài. Trong Tân ước, từ "tôn vinh" cũng được hiểu là "nghiêm trang, tôn trọng, ngợi khen và thờ phượng." Đặt cả hai lại với nhau, chúng ta nhận ra rằng tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là nhận biết về sự vĩ đại của Ngài và dâng lên Ngài sự tôn trọng bởi tấm lòng tôn cao và thờ phượng Ngài, bởi vì chính Ngài, và chỉ duy Ngài, xứng đáng được chúc tôn, ngợi khen và thờ phượng. Sự vinh hiển của Chúa chính là bản chất của Ngài, và khi chúng ta tôn vinh Ngài nghĩa là chúng ta nhận ra bản chất đó.

Câu hỏi đến trong tâm trí của chúng ta là nếu Chúa đã có đủ mọi sự vinh hiển rồi, thì làm thế nào chúng ta "dâng lên Ngài" sự vinh hiển ? Làm thế nào chúng ta có thể dâng lên Chúa điều đã vốn dĩ thuộc về Ngài? Chìa khóa được tìm thấy trong 1 Sử ký 16:28-29, "Hỡi dòng giống các dân tộc, hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va, Hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va; Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài, Hãy đem lễ vật dâng lên trước mặt Ngài; Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va." Trong câu này, chúng ta thấy có hai hành động của chúng ta cùng tạo nên hành động tôn vinh Chúa. Đầu tiên, chúng ta "quy" hoặc dâng sự vinh hiển lên Ngài bởi vì Ngài xứng đáng được điều đó. Không ai khác xứng đáng nhận được sự ngợi khen và tôn thờ mà chúng ta dâng lên Ngài. Ê-sai 42:8 quả quyết rằng: "Ta là Đức Giê-hô-va, đó chính là danh Ta. Ta không nhường vinh quang Ta cho ai khác, Cũng không nhường sự ca ngợi Ta cho các tượng thần!" Thứ hai, chúng ta "đem lễ vật" đến trước Ngài như là một phần trong sự thờ phượng để tôn vinh Ngài. Chúng ta đem đến lễ vật nào để dâng vinh hiển cho Ngài ?

Của lễ chúng ta dâng lên Chúa khi chúng ta đến trước mặt Ngài trong sự huy hoàng hoặc trong vẻ đẹp thánh khiết của Ngài liên quan đến cách chúng ta đồng thuận, vâng lời, phục tùng và kể lại những đặc tính của Ngài hoặc cách chúng ta tán dương Ngài. Hành động tôn vinh Chúa bắt đầu từ việc đồng thuận với mọi điều Ngài nói, đặc biệt là về chính Ngài. Ê-sai 42:5, Đức Chúa Trời phán, "Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên và giương các tầng trời ra, đã trải rộng mặt đất, cùng với mọi vật ra từ nó, Đấng ban hơi sống cho dân trên đất, và ban thần linh cho người bước đi trên đó; vì thế hãy lắng nghe Ta." Bởi vì Ngài là Thánh và trọn vẹn và chân thật nên những lời tuyên bố và mạng lệnh của Ngài là Thánh và trọn vẹn và chân thật (Thi thiên 19:7), cho nên chúng ta đang tôn vinh Ngài qua cách lắng nghe và đồng thuận với Ngài. Lời của Chúa, là Kinh Thánh, là Lời của Ngài dành cho chúng ta, tất cả những gì chúng ta cần cho sự sống trong Ngài. Dù vậy, lắng nghe và đồng thuận với Chúa chưa phải là tôn vinh Ngài nếu chúng ta không trình dâng và vâng theo những mạng lệnh có trong Lời Chúa. "Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài, và đức công chính của Ngài dành cho con cháu của họ. Tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo." (Thi thiên 103:17-18). Chúa Giê-xu nhắc lại ý tưởng về lòng tôn vinh và yêu mến Chúa là một và như nhau trong Giăng 14:15: "Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta."

Chúng ta cũng tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách nhắc lại những đặc tính và việc làm của Ngài. Trong bài giảng cuối cùng trước khi chịu tử đạo, Ê-tiên đã kể lại câu chuyện về những điều Đức Chúa Trời đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên từ khi Áp-ra-ham vâng theo mạng lệnh của Chúa rời khỏi quê hương và bằng mọi cách để con người đến với Đấng Christ, là "Đấng Công chính" mà Y-sơ-ra-ên đã phản bội và giết Ngài. Khi chúng ta kể về những điều Chúa làm cho đời sống chúng ta, về cách Chúa đã cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, và những việc diệu kỳ mà Ngài đã làm trong tấm lòng và tâm trí của chúng ta mỗi ngày là chúng ta tôn cao Chúa trước mặt tất cả mọi người. Ngay cả khi những người khác không muốn nghe chúng ta tôn vinh Chúa, thì Chúa vẫn rất vui lòng khi chúng ta làm điều đó. Đám đông lắng nghe Ê-tiên căm ghét những gì ông nói, bịt tai họ lại và ném đá ông. "Nhưng Ê-tiên, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn chăm lên trời, thấy vinh quang của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus đứng bên phải Đức Chúa Trời" (Công vụ 7:55).

Tôn vinh Đức Chúa Trời chính là tán dương đặc tính của Ngài – Sự thánh khiết, thành tín, lòng thương xót, ân điển, tình yêu, cao cả, oai nghiêm, quyền năng, và toàn tri của Ngài cùng rất nhiều đặc tính khác – qua việc nhắc lại liên tục trong tâm trí chúng ta và kể với người khác về sự cứu chuộc duy nhất đến từ nơi Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tôn vinh Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries