Gara Hiika Afaan Oromoo www.GotQuestions.org tti baga nagaan dhuftan!


Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef

Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf dhiyaatan yeroo kanatti fudhachuu waan hin dandeenyeef dhiifama gaafanna, Ingiliffa barreessuudhaaf dubbisuu dandeenyaan, gaaffii keessan karaa - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html dhiyeessuu dandeessu.

Fuulawwan nuyi Afaan Oromootiin qabnu Kan armaan gaditti tarreeffamanidha.
Ergaa gammachiisaa

Gaaffii baay’ee barbaachisaa

Gaaffiilee yeroo heedduu gaafataman

Gaaffiilee waa’ee Waaqayyoo

Gaaffiilee waa’ee Yesus Kiristoos

Gaaffiilee waa’ee Hafuura Qulqulluu

Gaaffiilee waa’ee Fayyinaa

Gaaffiilee waa'ee Macaafa Qulqulluu

Gaaffiilee waa'ee Waldaa Kiristaanaa

Gaaffiilee waa'ee Baara Dhumaa

Gaaffiilee waa'ee Ergamootaa fi Seexanaa

Gaaffiilee waa'ee Namummaa

Gaaffiilee waa'ee Xin-waaqummaa

Gaaffiilee waa'ee Jireenya Kiristaanummaa

Gaaffiilee waa'ee Kadhataa

Gaaffiilee waa'ee Cubbuu

Gaaffiilee waa'ee Jannataa fi Si'ool

Gaaffiilee waa'ee Gaa'elaa

Gaaffiilee waa'ee Walitti Dhufeenyaa

Gaaffiilee waa'ee Maatii

Gaaffiilee waa'ee Uumamaa

Gaaffiilee waa'ee Waaqessuu fi Amantii

Gaaffiilee waa'ee Barumsa Dogoggoraa

Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu kan Mataduree adda addaa

Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu garaa garaa


Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef