Gaaffiilee waa'ee Uumamaa


Kitaabni qulqulluun waa’ee uumuu fi jijjirama suuta suutaa maal jdha?

Waaqayyotti amanuu fi saayinsiin walitti bu’aa?

Oguummaan wixineen hojjetame yaad-rimeen isaa maaliidha?

Umuriin lafaa maalii dha? Umuriin lafaa meeqa?

Bishaan badiisaa Nohii bakka tokkootti kan ta’ee yookaan addunyaalessaa?

Waaqayyo maaliif hamaa fi gaarii kan adda baasee beeksiisu muka Eden Ganat kaa’ee?

Macaafni Qulqulluun waa'ee daaynooserootaa maal jedhaa? Macaafa Qulqulluu keessa daainooseeroonni jiruu?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Uumamaa