Gaaffiilee waa'ee Namummaa


Namni bifa Waaqayyotti uumameera jechuun maal jechuudhaa (Uumam 1:26-27)?

Lama yookaan kutaallee sadii qabnaa? Foon, lubbuu fi afuura, fi afuura dhaa- yookiis foon, lubuu-afuuraa?

Lubbuu namaatii fi afuura gidduu kan jiru garagarummaan maalii dhaa?

Maaliif namoonni waggaa dheeraa jiraachuu danda’an?

Ka’umsi sanyii gara garaa maalii dhaa?

Macaafni qulqulluun waa’ee sanyummaa, dhiphummaa sammuu fi loogummaa maal jedha?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Namummaa