Gaaffiilee waa'ee Jannataa fi Si'ool


Du’a booddee jireenyi jiraa?

Du’a booda maaltu ta’aa?

Samii haaraa fi laftii haaraan maaliidhaa?

Gahaanab dhugumaa? Gahaanab bara barummaa qabaa?

Teessoon firdii Kristoos maaliidhaa?

Firdin teessoo adii guddaa maalii dhaa?

Namoonni samii irra jiraatan achi gadii ilaaluu, nuyi amma iyyuu lafa irra kan jirru achi gadi nu ilaaluu?

Firoota keenyaa fi miseensa maatii keenyaa Waaqa irratti arguu fi beekuu ni dandeenyaa?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Jannataa fi Si'ool