settings icon
share icon

Gaaffiilee waa'ee Fayyinaa

Karoorri fayyinaa/ karaan fayyinaa maalii?

Fayyinni amantii qofaanii moo yookiin amantii irratti hojiin dabalameetii?

Al-tokko fayyinaan yoom iyyuu kan fayyan ta'uu?

Waabdiin bara baraa Macaafa Qulqulluu irraatti?

Fayyina kootiif akkamiinan waabdii qabaachuu danda'aa?

Utuu Yesus cubbuu keenyaaf hin du'in dura namoonni akkamiin fayyu turan?

Jarreen takkaa waa'ee Yesus hindhageenye irra maaltu ga'a?

Waabdiin bara baraa cubbuudhaaf hojjechuuf ni hayyamaa?

Fayyina keessatti olaantummaan Waaqayyooti fi filannoon bilisaa kan namaa akkamiin walii wajjin hojjetaa?

Yesus araarsuuf bakka bu'ee du'uun isaa maaliidha?

Ijoollewwanii fi daa'imman xixiqqoo yeroo du'an maaltu isaan mudata? Waa’ee umrii itti gaafatamummaa kutaa kitaaba qulqulluu keessaa bakka kamitti argachuu danda’a?

Waaqayyo kakuu moofaa keessatti aarsaa horii maaliif barbaade? Aarsaan horii maaliif raawwatama?

Fayyinni keenya bara baraan kan mirkanaa’e yoo ta’e, Macaafni Qulqulluun gantummaa irraa maaliif akkas cimsee akeekkachiisa?

Kiristaanonni cubbuu isaaniif dhiifama gaafachuu itti fufuu qabuu?

Fayyinaaf cuuphaan barbaachisaadhaa? Haaromsi Cuuphaa maali?

Fayyinni maali? Barsiisni (Doctrine) Kirstaanaa fayyinaa irratti maali?

Qjeelummaan maali?

Kiristaanni tokko fayyina isaa dhabuu nidanda’aa?

Araarri kiristaanaa maali? Waaqayyo waliin araaramuun maaliif barbaachise?

1Hiikni furii kiristaanaa maalinni?

aada garaa geeddarachuun maal? Yaada garaa geeddarachuun fayyinaaf barbaachisaadhaa?

Du’aa ka’uun Yesus Kiristoos barbaachisaa kan ta’e maaliifi?Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa

Gaaffiilee waa'ee Fayyinaa
© Copyright Got Questions Ministries