Gaaffiilee waa'ee Fayyinaa


Karoorri fayyinaa/ karaan fayyinaa maalii?

Fayyinni amantii qofaanii moo yookiin amantii irratti hojiin dabalameetii?

Al-tokko fayyinaan yoom iyyuu kan fayyan ta'uu?

Waabdiin bara baraa Macaafa Qulqulluu irraatti?

Fayyina kootiif akkamiinan waabdii qabaachuu danda'aa?

Utuu Yesus cubbuu keenyaaf hin du'in dura namoonni akkamiin fayyu turan?

Jarreen takkaa waa'ee Yesus hindhageenye irra maaltu ga'a?

Waabdiin bara baraa cubbuudhaaf hojjechuuf ni hayyamaa?

Fayyina keessatti olaantummaan Waaqayyooti fi filannoon bilisaa kan namaa akkamiin walii wajjin hojjetaa?

Yesus araarsuuf bakka bu'ee du'uun isaa maaliidha?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Fayyinaa