Gaaffiilee waa'ee Barumsa Dogoggoraa


Ganuun warra Waaqa hin qabne ganuun maalii dha?

Nostizimiin maalii dha?

Yuniversalism/fayyinni Yuniversaalism kitaaba qulqulluudhaani?

Anayileyishin (cubbamoonni du’a booda baduu) kitaaba qulqulluu dhaa?

Piritizim (preterism) waa’ee bara dhumaa ilaalchi jiru maaliidha?

Kitaabni qulqulluun waa’ee wangeela badhaadhinaa maal jedha?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Barumsa Dogoggoraa