Gaaffiilee waa'ee Gaa'elaa


Kitaabni qulqulluun waa’ee gaa’ilaa maal jedha?

Gaa’ila isa dhumaa gochuu - furtuun isaa maalii dhaa?

Waa’ee wal hiikuu fi deebsanii gaa’ela dhaabachuu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

Hiikeera. Akka kitaaba qulqulluutti lammaffaa fuudhuu nan danda’aa?

Kan wal fuudhaan kristaanonni lamaa qunamtii saalaa gochuun kan hiyyamameefi/kan hin hiyyamamneef maaliidhaa?

Haatii manaa abbaa manaa isheef bitamuutu irra jiraataa?

Kitaabni qulqulluun gaa’ila saala wal fakkaataa maali jedhaa?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Gaa'elaa