Gaaffiilee waa'ee Maatii


Waa’ee maatii gaarii kitaabni qulqulluun maal jedha?

Kitaabni qulqulluun waa’ee abbaa kirstaana ta’ee maal jedha?

Haadha kritaanaa ta’uu kitaabni qulqulluun maal jedha?

Kirstaanoonni akkamitti ijoollee isaanii adabuun irra jiraata? Kitaabni qulqulluun maal jedha?

Kitaabni qulqulluun waa’ee ittisa da’umsaa maal jedha? Kristaanni ittisa da’umsaa fayyadamuun irra jiraataa?

Maatiin kirstaana tokkoo mucaa dhiiraa yookaan dubaraa bitimsa yoo qabaatee maal gochuutu irra jiraata?

Kitaabni qulqulluun gaa’ila saala wal fakkaataa maali jedhaa?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Maatii