Gaaffiilee yeroo heedduu gaafatamanGaaffiilee yeroo heedduu gaafataman

Al-tokko fayyinaan yoom iyyuu kan fayyan ta�uu?

Du�a booda maaltu ta�aa?

Waabdiin bara baraa Macaafa Qulqulluu irraatti?

Of ajjeesuu irratti ilaalchi Kiristaanaa maalii dha? Waa�ee of ajjeesuu Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Dobartoota tiksee/ lallabdoota? Macaafni Qulqulluun waa�ee tajaajila dubartootaa maal jedha?

Macaafni Qulqulluun waa�ee cubbuu tumaa yookiin niqqisee maal jedhaa?

Neefkaan madaqan/bineensonni gara Jannataa ni dhaquu? Neefkaan madaqan/bineensonni lubbuu qabuu?

Barbaachisummaan cuubbaa Kirstaanummaa maalii dha?

Waa�ee sadan waaqa tokkichaa Macaafni Qulqulluun maal barsiisa?

Walqunnamtii saalaa gaa�ela dura Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Waa�ee kurnaffaa baasuu kiristaanaa Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

Waa�ee dhugaatii jabaa yookiin daadhii waynii dhuguu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa? Kiristaanotaaf dhugaatii jabaa yookiin daadhii waynii dhuguun cubbuudhaa?

Waa�ee wal hiikuu fi deebsanii gaa�ela dhaabachuu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

Tirgaan cubbuudhaa? Macaafni Qulqulluun waa�ee tirgaa maal jedha?

Yesus guyyoota sadiidhaaf eessa ture du�a isaa fi du�aa ka�uu isaa gidduu?

Kennaan hafaan haaraatiin dubbachuu maal?

Macaafni Qulqulluun waa�ee daaynooserootaa maal jedhaa? Macaafa Qulqulluu keessa daainooseeroonni jiruu?

Waa�ee gaa�ela sanyii gara garaa gidduu Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Haati manaa Qaayin eenyu turtee? Haati manaa Qaayin obboleettii isaa turtee?

Macaafni Qulqulluun waa�ee wal-qunnamtii saala gosa tokkicha gidduutti taasifamuu maal jedhaa?

Seeggaa rukutuun-akka Macaafa Qulqulluutti cubbuudhaa?
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef