settings icon
share icon

Gaaffiilee yeroo heedduu gaafataman

Al-tokko fayyinaan yoom iyyuu kan fayyan ta'uu?

Du'a booda maaltu ta'aa?

Waabdiin bara baraa Macaafa Qulqulluu irraatti?

Of ajjeesuu irratti ilaalchi Kiristaanaa maalii dha? waa'ee of ajjeesuu Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Dobartoota tiksee/ lallabdoota? Macaafni Qulqulluun waa'ee tajaajila dubartootaa maal jedha?

Macaafni Qulqulluun waa'ee cubbuu tumaa yookiin niqqisee maal jedhaa?

Neefkaan madaqan/bineensonni gara Jannataa ni dhaquu? Neefkaan madaqan/bineensonni lubbuu qabuu?

Barbaachisummaan cuubbaa Kirstaanummaa maalii dha?

waa'ee sadan waaqa tokkichaa Macaafni Qulqulluun maal barsiisa?

Walqunnamtii saalaa gaa'ela dura Macaafni Qulqulluun maal jedha?

waa'ee kurnaffaa baasuu kiristaanaa Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

waa'ee dhugaatii jabaa yookiin daadhii waynii dhuguu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa? Kiristaanotaaf dhugaatii jabaa yookiin daadhii waynii dhuguun cubbuudhaa?

waa'ee wal hiikuu fi deebsanii gaa'ela dhaabachuu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

Tirgaan cubbuudhaa? Macaafni Qulqulluun waa'ee tirgaa maal jedha?

Yesus guyyoota sadiidhaaf eessa ture du'a isaa fi du'aa ka'uu isaa gidduu?

Kennaan hafaan haaraatiin dubbachuu maal?

Macaafni Qulqulluun waa'ee daaynooserootaa maal jedhaa? Macaafa Qulqulluu keessa daainooseeroonni jiruu?

waa'ee gaa'ela sanyii gara garaa gidduu Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Haati manaa Qaayin eenyu turtee? Haati manaa Qaayin obboleettii isaa turtee?

Macaafni Qulqulluun waa'ee wal-qunnamtii saala gosa tokkicha gidduutti taasifamuu maal jedhaa?

Seeggaa rukutuun-akka Macaafa Qulqulluutti cubbuudhaa?Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa

Gaaffiilee yeroo heedduu gaafataman
© Copyright Got Questions Ministries