Gaaffii baay'ee barbaachisaa


Waaqayyo jiraa? Jiraachuu Waaqayyootiif ragaan jiraa?

Yesus Kiristoos eenyu?

Yesus Waaqayyoodhaa? Yesus Waaqayyo akka ta'e dubbatee beekaa?

Waaqayyo dhugadhumaa? Waaqayyo dhugaa akka ta'e akkamiinan sirriitti beekuu danda'aa?

Amalli Waaqayyoo maal fa'i? Waaqayyo maal fakkaata?

Macaafni Qulqulluun dhugumaan sagalee Waaqayyootii?

Kiristaanummaan maal kiristaanonni maalitti amanu?

Hiiki jireenyaa maalii?

Kistaanonni seera kakuu Moofaaf abbuumamuutu isaan irra jiraa?

Waaqayyummaan Kiristoos Macaafa Qulqullu irraati?

Fayyinni amantii qofaanii moo yookiin amantii irratti hojiin dabalameetii?

Hafuurri Qulqulluun eenyu dha?

Jireenya kootiif jaalala Waaqayyoo akkamiinan beekaa?

Jireenya koo keessatti cubbuu akkamiinan moo'uu danda'a?

Maalifan of ajjeesuu hin dandeenye?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffii baay'ee barbaachisaa