Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu kan Mataduree adda addaa


Kitaabni qulqulluun waa’ee ulfa baasuu maal jedha?

Kitaabni qulqulluun kristaanni gara qarshii liqqeeffachuu deemuu maal jedha?

Kitaabni qulqulluun waa’ee adaba du’aa maal jedha?

Kitaabni qulqulluun waa’ee dhiphinaa maal jedha?

Kristaanni gara mana yaalaa dhaquun irra jiraa?

Kristaanni sochii qaamaa gochuun irra jiraa?

Kitaabni qulqulluun waa’ee qabiinsa qarshii maal jedha?

Kitaabni qulqulluun waa’ee fayyinaa maal jedha?

Kitaabni qulqulluun gara mana murtii dhaqanii komachuu maal jedha?

Kitaabni qulqulluun kristaanni miseensa loltuu ta’ee hojjeechuuf maal jedha?

Kitaabni qulqulluun waa’ee kaayyoo jireenya barbaaduu maal jedha?

Kitaabni qulqulluun waa’ee waraanaa maal jedha?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu kan Mataduree adda addaa