Gaaffiilee waa'ee Kadhataa


Kadhannaan cubbamaa maalii?

Kadhannaan tokkuummaa faayida qabeessaa?

Kadhannaan Gooftaa maalii dhaa, kadhachuun nurra jiraa?

Maqaa Yesuusiin kadhachuun maal jechuu dhaa?

Kadhati koo Waaqayyoon akka deebii argatuuf akkamittan kadhachuu danda’aa?

Waa’ee waan tokko irra deddebi’aanii kadhachuun fudhatama qabaa, yookiis kadhachuun kan nurra jiru yeroo tokko qofa?

Kadhanaan maaliif?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Kadhataa