Gaaffiilee waa'ee Jireenya Kiristaanummaa


Kiristianni maali?

Kistaanonni seera kakuu Moofaaf abbuumamuutu isaan irra jiraa?

Jireenya kootiif jaalala Waaqayyoo akkamiinan beekaa?

Jireenya koo keessatti cubbuu akkamiinan moo’uu danda’a?

Hir’iyoota koo fi miseensa maatii koo wangeelaan akkamitti gahuu danda’aa, osoo isaan hin gaddisisiini fi isaan hin dhiibiinii?

Soomni kiristaanaa, kitaabni qulqulluun maal jedha?

Ana irratti cubbuu kan hojjetan akkamittan dhiifama gochuu danda’aa?

Guddinni hafuuraa maalii dhaa?

Waa’ee lola afuuraa kitaabni qulqulluun maal jedha?

Sagalee Waaqayyoo akkamittin hubachuu dandeenya?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Jireenya Kiristaanummaa