Gaaffiilee waa'ee Ergamootaa fi Seexanaa


Macaafni qulqulluun waa'ee ergamootaa maal jedha?

Macaafni qulqulluun waa'ee afuura xurawaa maal jedhaa?

Seexanni eenyuu dhaa?

Macaafni qulqulluun waa'ee afuura xurawaan qabamuu/afuura hamaadhaan qabamuu maal jedhaa?

Kristaannii iddoo bulti afuura xuraawaa ta'uu ni danda'aa? Kiristaanni kan seexanaa ta'uu ni danda'aa?

Ijoolleen dhiiraa Waaqayyoo fi ijoolleen dubaraa namootaa uumama 6:1-4 eenyuun turanii?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Ergamootaa fi Seexanaa