Gaaffiilee waa'ee Waaqessuu fi Amantii


Yesus gara waaqaatti kan nama geessu karaa tokkichaa?

Anaaf amantaan sirriin maalii?

Hiikni amantaa sirrii hin taane maalii dha?

Barumsa dogogoran amantaa sirrii hin taane keessa nama jiru akkamitti wangeelaan bira ga’uun danda’ama?

Ani akkamittan barsiisota sobaa fi raajoota sobaa adda baasuu danda’a?

Kristaanii amantaa kan biro fi amantaan wal danda’uutti irra jiraa?

Dhuga-baatoonni Joobaa eenyuudhaa? Maliidha kan isaan amanan?

Mormonizemiin amantaa sirrii hin taanee dhaa? Warri Mormoon kan isaan amanan maaliidha?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Waaqessuu fi Amantii