Gaaffiilee waa'ee Waaqayyoo


Waaqayyo jiraa? Jiraachuu Waaqayyootiif ragaan jiraa?

Waaqayyo dhugadhumaa? Waaqayyo dhugaa akka ta'e akkamiinan sirriitti beekuu danda'aa?

Amalli Waaqayyoo maal fa'i? Waaqayyo maal fakkaata?

waa'ee sadan waaqa tokkichaa Macaafni Qulqulluun maal barsiisa?

Waantoonni hamoon namoota gaarii irra akka ga'an Waaqayyo maaliif hayyame?

Waaqayyo hamaa uumee?

Waaqayyo isa Kakuu Moofaa keessaa irra Kakuu Haaraa keessatti maaliif adda adda ta'ee?

Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha?

Har'as Waaqayyo nutti dubbataa?

Waaqayyoon eenyutu uumee? Waaqayyo eessaa dhufe?

Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuu dha?

Waaqayyo yaada isaa ni jijjiraa?

Waaqayyo namoota hundumaa ykn kiristaanota qafa jaallataa?

Waaqayyo Dhiira moo yookaan dubbartii dhaa?

Waaqayyo ammas dinqii ni godhaa?

Waaqayyo balaa uumamaa jechuun raafama lafaa, qileensa hamaa fi sunaami maaliif hiyyama?

Waaqayyo/Kitaabni qulqulluun abukaatoo saalaati?

Waaqayyo cubbammaa/ kadhata hin amannee ni dhaga'aa/ fakkaataa?

Maaliif Waaqayyo hinaafaa dha?

Waaqa tokko waaqeessuun nuuf mirkanaa'uu ni danda'aa?

Waaqayyoon gaaffachuun doggogoraa?

Waaqayyoon kan argee eenyu iyyuu hin jiruu?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Waaqayyoo