Gaaffiilee waa'ee Baara Dhumaa


Akka raajii bara dhumaatti maaltuu ta'aa?

Mallattoon bara dhumaa maalii dhaa?

Butamuun waldaa kiristaanaa maalii dhaa?

Rakkinni inni guddaan maalii dhaa? Rakkinni inni guddaan waggaa torbatti xumuramuu isaa atamitti beeknaa?

Butamuun yoom kan ta'uu, yeroo rakkina guddaa wajjin kan wal qabatee dhaa?

Deebi'ee dhufuun Yesus Kristoos maalii?

Bara mootummaa waggaa kumaa jechuun maal jechuu dhaa, isas akkuma jirutti hubachuun nu irra jiraataa?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Baara Dhumaa