Gaaffiilee waa'ee Hafuura Qulqulluu


Hafuurri Qulqulluun eenyu dha?

Yoom/ Akkamiin Hafuura Qulqulluu fudhannaa?

Cuuphaan Hafuura Qulqulluu maalidha?

An akkamiinan Hafuura Qulqulluudhaan guutama?

Hafuura Qulqulluu arbasuun maali?

Kennaan Hafuuraa koo maal akka ta'e akkamiinan beekaa?

Kennaan hafuuraa dinqii hojjechuu har'aafii?

Kennaan hafaan haaraatiin dubbachuu maal?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Hafuura Qulqulluu