Gaaffiilee waa'ee Waldaa Kiristaanaa


Waldaan kiristaanaa maalii dha?

Kaayyoon waldaa kiristaanaa maalii?

Barbaachisummaan cuubbaa Kirstaanummaa maalii dha?

waa'ee kurnaffaa baasuu kiristaanaa Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

Hirbaatni gooftaa faayidaan isaa maalii dhaa/hirbaatni qulqullun kiritanootaas?

Waldaa kristaanaatti argamuun maaliif fayyadaa?

Sanbatii guyyaa yoomitti, sanbat-duraa dhaamoo dilbata? Kiristaanoonni guyyaa sanbataa eeguun irra jiraataa?

Amantaa qindaa'eetti maaliifan amanaa?

Dobartoota tiksee/ lallabdoota? Macaafni Qulqulluun waa'ee tajaajila dubartootaa maal jedha?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Waldaa Kiristaanaa