Gaaffiilee waa'ee Xin-waaqummaa


Akkaateen barumsa afuuraa maalii dhaa?

Ilaalchi kiristaanaa addunyaaf maalii dhaa?

Dursee murteessuun maaliidhaa? Dursee murteessuun yaada macaafa qulqulluutii?

Kaalvinummaan yookaanis Harmeenummaan _ilaalcha isa kamituu sirriidhaa?

Dursi- barkumummaa maaliidhaa?

Seerrii cimsanaa amantii maalii dhaa? Kan macaafa qulqulluutii?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Xin-waaqummaa