Gaaffiilee waa'ee Walitti Dhufeenyaa


Kristaanaaf, kristaanaa kan hin taanee hiriyaa gaa’ilaa qabachuun yookaan fuudhuun sirrii dhaa?

Walqunnamtii saalaa gaa’ela dura Macaafni Qulqulluun maal jedha?

Gaa’ila dura jiraachuu kan qabuu walitti dhufeenyi seera qabeessi maalii dhaa?

Waa’ee jaalalaan qabamuu/waa’ee hiriyaa gaa’ilaa barbaaduu kitaabni qulqulluun maal jedhaa?

Jaalalaan qabamuu koo akkamitan beeka?

Jarreen lamaanuu gaa’ila dura wali wajjin jiraachuun isaanii dogogoraa?

Mataa koo akkamittan gaa’ilaaf qopheessuu danda’aa?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Walitti Dhufeenyaa