Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu garaa garaa


Dhugaa guutuu fi dhugaan addunyaalleessaa kan jedhamuu jiraachuu danda’aa?

Maaliif Yihudii Arabaa fi Musilimoonni wali walii isaanii kan baqataniif?

Abboommonni kurnan isaan kamiidha?

Duuka buutoonni kudha laman eenyuuffaa turan/ergamoota Yesus Kristoos turanii?

Kristaanoonni seera lafa irra jiraataniif abboomamuutu irra jira?

Waaqayyo Israa’eeliin saba isaa godhatee filateeraa?

Kitaabni qulqulluun waa’ee du’a ergamootaa nutti himaa?

Hiika abjuu kristaanaa? Abjuun Waaqayyo biraatii?

Kristaanoonnii waa’ee Saayikikii ilaalchi isaan qaban maal?

Kitaabni qulqulluun garbummaa ni yakkaa?

Waaqayyo har’as abjuu namootaaf ni kennaa?

Biyya lafaan ala kan jiru uumamni addaa jiruu?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu garaa garaa