Gaaffiilee waa'ee Yesus Kiristoos


Yesus Kiristoos eenyu?

Yesus Waaqayyoodhaa? Yesus Waaqayyo akka ta'e dubbatee beekaa?

Waaqayyummaan Kiristoos Macaafa Qulqullu irraati?

Yesus dhugumaan ni jiraa? Yesus jiraachuu isaatiiff ragaan seena qabeessa ta'e jiraa?

Du'aa ka'uun Yesus Kiristoos dhugaa dha?

Yesus ilma Waaqayyooti jechuun maal jechuudha?

Durbi da'uun maaliif barbaachise?

Yesus gaafa guyyaa Jimaataa du'e?

Yesus du'a isaa fi du'aa kaafamuu isaa gidduutti gara si'ol dhaqeera?

Yesus guyyoota sadiidhaaf eessa ture du'a isaa fi du'aa ka'uu isaa gidduu?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Yesus Kiristoos