Gaaffiilee waa'ee Macaafa Qulqulluu


Macaafni Qulqulluun dhugumaan sagalee Waaqayyootii?

Macaafa Qulqulluu doggoroota, faallaawwan, yookaan garaagarummaa qabaa?

Macaafni qulqulluun yeroo ammaa faayidaa qabaa?

Kan Macaafa Qulqulluu barreefamooni qulqullaa'oon akkamitti yoom iddoo tokkootti godhama?

Macaafa qulqulluu qayyabachuudhaaf karaa sirriin isa kamii dhaa?

Macaafin Qulqulluun karaa hafuura Waaqayyoo barreeffame jechuun maal jechuu dhaa?

Macaafa qulqulluu maaliif dubbifna/maaliifis qayyabanna?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Macaafa Qulqulluu