Gaaffiilee waa'ee Cubbuu


Kadhannaan cubbamaa maalii?

Jireenya koo keessatti cubbuu akkamiinan moo’uu danda’a?

Hiikni cubbuu maalii dhaa?

Wanti tokko cubbuu ta’uu isaa akkamitti beekuu dandeenyaa?

Cubbuwwan nama ajjeessan torban maaliidha isaan?

Cubbuun hundumtuu Waaqayyoodhaaf wal qixaa?

Kitaabni qulqulluun waa’ee Pornoogiraafi maal jedhaa? Pornoografii ilaaluun cubbuudhaa?

Xuuxuu irratti ilaalchi kristaanaa maalii dhaa? Xuuxuun cubbuu dhaa?

Waa’ee dhugaatii jabaa yookiin daadhii waynii dhuguu Macaafni Qulqulluun maal jedhaa?

Macaafni Qulqulluun waa’ee cubbuu tumaa yookiin niqqisee maal jedhaa?

Tirgaan cubbuudhaa? Macaafni Qulqulluun waa’ee tirgaa maal jedha?

Macaafni Qulqulluun waa’ee wal-qunnamtii saala gosa tokkicha gidduutti taasifamuu maal jedhaa?

Seeggaa rukutuun-akka Macaafa Qulqulluutti cubbuudhaa?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Gaaffiilee waa'ee Cubbuu