Ergaa gammachiisaa


Jireenya bara baraa qabaadhuu?

Araara argadhuu? Waaqayyo biraa akkamittan araara argadha?

Kiristaana lammffaa dhalate ta'uu jechuun maal jechuudhaa?

Seerawwan hafuura arfan maal faadhaa?

Waaqayyoon duratti akkamittan sirrii ta'aa?

Yesus gara waaqaatti kan nama geessu karaa tokkichaa?

Yeroon du'u gara jannataa akkan dhaqu akkamiinan beekuu danda'aa?

Du'a booddee jireenyi jiraa?

Yesus Kiristoos akka fayyisaa dhunfaa keetiitti fudhachuun maal jechuudha?

Karoorri fayyinaa/ karaan fayyinaa maalii?

Anaaf amantaan sirriin maalii?

Gara fayyinaatti karaan warra Roomaa maali?

Kadhannaan cubbamaa maalii?

Kiristianni maali?

Akkamittan kristaana ta'uu danda'aa?

Akkamittan mucaa Waaqayyoo ta'uu danda'a?

Akkamittan kristaana ta'ee jijjiramuu danda'a?

Gara samii deemuun akkamitti gara ga'umsa bara baraa koo amansiisaa ta'uu kan danda'amu?

Akkamittan fayyuu danda'a?

Yesus ni fayyisa jechuun maal jechuu dha?

Akkamittan gara si'oolotti deemuu dhiisa?

Kadhaan fayyinaa maalii dha?

Sadarkaawwan gara fayyinaatti nu geessan maalii dha?

Amantiin dhugaan maalii dha?

Yoo duute eessa dhaqxa?

Eenyuutu fayyuu danda'a? Namni hunduu fayyuu danda'aa?

Ani amma amantii koo Yesuus irra godhadheera...amma sanatti aanseewoo?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi’aa
Ergaa gammachiisaa