ඥාතිත්වය (සබැඳියාව) පිළිබඳ ප්‍රශ්න


විවහයට පෙර ලිංගික සම්බන්ධතා ගැන බයිබලය කුමක් පවසන්නේද?

නියම කරගත් කටයුත්ත හෝ ආලය කිරීම පිළිබඳව බයිබලය කුමක් පවසයිද?

විවාහයට පෙර ඇති සබඳතාවයේ (දැඩි මිත්‍රත්වයේ) සීමාව කුමක්ද?

කිතුනුවෙකුට නොඇදහිලිවන්තයකු සමග විවාහවීම හෝ යෝජනා කිරීම නිවැරදිද?

ආත්ම එක්වීම යන්නෙන් යමක් ඇද්ද? ඔබ වෙනුවෙන් විශේෂවූ පුද්ගලයෙකු දෙවියන් වහන්සේ විවාහයට සූදානම් කර ඇද්ද?

විවාහයට මම මාව සූදානම් කර ගන්නේ කෙසේද?

විවාහයට පෙර යුවලක් එකට ජීවත්වීම වැරදිද?

මම ප්‍රේමයෙහි දැයි දැන ගන්නේ කෙසේද?

අන්තර්ජාතීය විවාහ පිළිබඳව ශුද්ධ බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

ස්වාමිපුරුෂයෙකු තුළ මා සොයා බැලිය යුතු කරුණු මොනවාද?

භාර්යාවක් තුළ මා සොයා බැලිය යුතු කරුණු මොනවාද?

අප විසින් භාර්යාවක් හෝ සුවාමිපුරුෂයෙක් ක්‍රියාකාරි ලෙස සෙවිය යුතුද? නැතහොත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් භාර්යාවක් හෝ සුවාමිපුරුෂයෙක් අප වෙතට ගෙන එන තෙක් බලා සිටිය යුතුද?

පරිපූර්ණ අඹුව හෝ සැමියා මට ලැබී තිබෙන බවට මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

විවාහවීමට නියමිත කාලය කුමක්ද?

විචිත්‍ර සබඳතාවයක් ඉතා අඩු වයසින් ඇති කර ගැනීමේදී අඩු වයස කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට ඥාතිත්වය (සබැඳියාව) පිළිබඳ ප්‍රශ්න