بررسی عهدجدید


عهدجدید به پنج قسمت تقسیم شده است: اناجیل (متی تا یوحنا)، تاریخ (کتب اعمال رسولان)، رسالات پولس (رومیان تا فیلیمون)، رسالات عمومی (عبرانیان تا یهودا) و نبوت (کتاب مکاشفه). عهدجدید تقریبا از ۴۵ تا ۹۵ م. نوشته شد. عهدجدید به زبان یونانی کوینی نوشته شد (زبان یونانی متداول، شکل محاورۀ زبان یونانی قرن اول میلادی).

اناجیل چهار گزارش مختلف- اما نه متضاد- از تولد، زندگی، خدمت، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به ما ارائه می‌ دهد. اناجیل نشان می دهند که عیسی چطور مسیح موعود عهدقدیم بود و بنیاد تعلیم سایر عهدقدیم را بنا می کنند. کتاب اعمال رسولان اعمال رسولان عیسی را ثبت می کند، مردانی که عیسی آنها را به این دنیا فرستاد تا انجیل نجات را اعلان نمایند. کتاب اعمال رسولان به ما اطلاعاتی دربارۀ آغاز کلیسا و رشد سریع آن در قرن اول میلادی ارائه می دهد. رسالات پولس که به وسیلۀ پولس رسول نوشته شدند، نامه هایی هستند به برخی کلیساهای خاص. رسالات عمومی، با تعلیم و امور کاربردی دیگر، رسالات پولس را تکمیل می‌کنند. کتاب مکاشفه وقایعی که در زمانهای آخر اتفاق خواهند افتاد را نبوت می‌کند.

بررسی عهدجدید مطالعه‌ای است قوی و ارزشمند. عهدجدید به ما می گوید که عیسی به جای ما بر روی صلیب جان داد و همچنین می گوید واکنش ما به مرگ او چگونه باید باشد. عهد جدید بر ارائۀ تعلیم مسیحی قابل اطمینان و نتایج کاربردی که باید از آن تعالیم حاصل گردند، تمرکز می کند. لینکهای زیر خلاصه هایی از کتب مختلف عهدجدید ارائه می دهند. ما با تمام وجود امیدواریم که بررسی عهد جدید در پیمودن مسیر زندگی تان با عیسی موثر باشد.

English
به زودی


بررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیم


بازگشت به خانۀ فارسی
بررسی عهدجدید