settings icon
share icon

کتاب فیلیپیان

نویسنده: فیلیپیان فصل 1 آیه 1 مشخص می‌کند که پولس رسول، احتمالاً به همراه تیموتائوس، نویسندۀ کتاب فیلیپیان می‌باشد.

تاریخ نگارش: کتاب فیلیپیان حدوداً در سال ۶۱ میلادی نوشته شد.

هدف نگارش: رسالۀ فیلیپیان که یکی از رساله های پولس است در زندانی در روم نوشته شد. در شهر فیلیپی بود که پولس رسول در دومین سفر بشارتی خود از آنجا دیدار کرد (اعمال رسولان فصل 16 آیه 12)، که لیدیه و زندانبان فیلیپی و خانواده‌اش به مسیح ایمان آوردند. حال، بعد از چند سال، کلیسا به‌خوبی مستقر شده بود، و این را می‌توان از نحوه خطاب پولس استنباط کرد که به «ناظران (بزرگان) و خادمان (شماسان)» اشاره می‌کند (فیلیپیان فصل 1 آیه 1).

اقتضای این رساله این بود که از هدیۀ مالی کلیسای فیلیپی قدردانی کند که توسط اپافرودیتوس که یکی از اعضای این کلیسا بود نزد پولس رسول آورده شد (فیلیپیان فصل 4 آیه های 10-18). این رساله نامه‌ ای است محبت‌آمیز به گروهی از مسیحیانی که در قلب پولس جای داشتند (دوم قرنتیان فصل 8 آیه های 1-6)، و تقریبا چیز زیادی درباره ایرادهای تعلیماتی گفته نشده است.

آیه های کلیدی:
فیلیپیان فصل 1 آیه 21، «چون برای من، «زندگی» فرصتی است برای خدمت به مسيح، و «مرگ» به معنی رفتن به نزد او می‌باشد».

فیلیپیان فصل 3 آیه 7، «اما اكنون همهٔ اين امتيازات را كه روزگاری برايم بسيار با ارزش بود، دور ريخته‌ام، تا بتوانم ايمان و اميدم را به مسيح ببندم».

فیلیپیان فصل 4 آیه 4، «در خداوند دائماً شاد باشيد، و باز می‌گويم شاد باشيد!».

فیلیپیان فصل 4 آیه های 6-7، «برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ در عوض برای همه چيز دعا كنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد. 7اگر چنين كنيد، از آرامش خدا بهره‌مند خواهيد شد، آرامشی كه فكر انسان قادر به درک آن نيست. اين آرامش الهی به فكر و دل شما كه به عيسی مسيح ايمان آورده‌ايد، راحتی و آسايش خواهد بخشيد».

فیلیپیان فصل 4 آیه 13، «هر چه خدا از من بخواهد، با كمک مسيح می‌توانم انجام دهم، زيرا مسيح قدرت انجام آن را به من می‌بخشد».

خلاصه: رسالۀ فیلیپیان را می‌توان «منابعی در رنجها» نامید. این کتاب درباره مسیح در زندگی‌مان، مسیح در فکرمان، مسیح به‌عنوان هدفمان، مسیح به‌عنوان قوتمان، و شادی در میان رنجها می‌باشد. این نامه در زمانی که پولس در روم زندانی بود، در حدود سی سال پس از صعود مسیح و ده سال پس از زمانی که پولس برای اولین بار در فیلیپی موعظه کرد نوشته شد.

پولس زندانی نرون بود، اما با این حال، این رساله کاملا پیروزمندانه فریاد می‌زند و کلمات «شادی» و «شادی‌ کردن» مکرراً در این رساله دیده می‌شود (فیلیپیان فصل 1 آیه های ۴، ۱۸، ۲۵، ۲۶؛ ۲:۲، ۲۸؛ فیلیپیان فصل 3 آیه 1؛ فصل 4 آیه های ۱، ۴، ۱۰). تجربه واقعی زندگی مسیحی، بدون توجه به شرایط موجود، یعنی اینکه حیات، ذات و فکر مسیح درون ما زندگی کند (فیلیپیان فصل 1 آیه های 6، ۱۱؛ فصل 2 آیه های 5، 13). کتاب فیلیپیان در فصل 2 آیه های 5-11 با بیان شکوهمند و ژرف درباره فروتنی و سرافرازی خداوندمان عیسی مسیح به نقطه‌ی اوج خود می‌رسد.

کتاب فیلیپیان را می‌توان بدین صورت تقسیم‌بندی کرد:
مقدمه، فصل 1 آیه های 1-7
1) مسیح، زندگی فرد مسیحی: شادی علی‌رغم رنجها، فصل 1 آیه های 8-30
2) مسیح، الگوی فرد مسیحی: شادی در خدمت فروتنانه، فصل 2 آیه های 1-30
3) مسیح، هدف ایمان فرد مسیحی، اشتیاق، و امید و انتظار، فصل 3 آیه های 1-21
4) مسیح، قدرت فرد مسیحی: شادی کردن در میان نگرانی‌ها، فصل 4 آیه های 1-9
نتیجه‌گیری، فصل 4 آیه های 10-23

پیوندها: پولس همانند بسیاری از نامه‌هایش، نوایمانان کلیسای فیلیپی را از گرایش به شریعت‌گرایی که مدام در کلیسای اولیه ظهور می‌کرد آگاه ساخت که مراقب آن باشند. یهودیان آنچنان در قید شریعت عهد قدیم بودند که تلاش مستمری از سوی برخی از یهودیان صورت می‌گرفت که به تعلیم نجات بوسیله اعمال بازگشت کنند. اما پولس تکرار کرد که نجات تنها بوسیلۀ ایمان و تنها در مسیح است و آن دسته از یهودیانی را که خواهان یهودی کردن ایمانداران غیر یهودی بودند، «سگان» و «شروران» لقب می‌ دهد. به طور خاص، شریعت‌گرایان پافشاری می‌کردند که نوایمانان مسیحی باید کماکان مطابق با الزامات عهد قدیم ختنه شوند (پیدایش فصل 17 آیه های 10-12؛ لاویان فصل 12 آیه 3). به این شکل، آنها سعی می کردند خدا را با تلاشهای خودشان خشنود سازند و خود را بالاتر از مسیحیان غیریهودی‌ای که در تشریفات مذهبی شرکت نمی‌کردند ارزیابی می‌کردند. پولس شرح داد کسانیکه بوسیلۀ خون بره شسته شده‌اند دیگر لازم نیست که تشریفات مذهبی که نمادی از لزوم قلبی پاک بود را انجام دهند.

کاربرد عملی: فیلیپیان یکی از شخصی‌ترین نامه‌های پولس است، و به همین دلیل، کاربردهای شخصی متعددی برای ایمانداران دارد. پولس که این نامه را در زمان زندانی بودنش در روم نوشت، فیلیپیان را تشویق و ترغیب می‌کند که از الگوی او پیروی کرده تا « ديگر ترسی از زندان نداشته باشند؛ و صبر و تحمل من به آنان جرأت بخشيده كه با شهامت بيشتری پيغام مسيح را اعلام كنند» (فیلیپیان فصل 1 آیه 14). همه مسیحیان، یک مرتبه یا بیشتر، این تجربه خصومت و دشمنی غیرایمانداران با انجیل مسیح را داشته اند. این کاملا قابل انتظار است. عیسی مسیح گفت که مرد دنیا از او نفرت داشتند و از پیروان او نیز تنفر خواهد داشت (یوحنا فصل 15 آیه 18). پولس ما را تشویق می کند که در مواجه با آزار و اذیت ها استقامت نشان دهیم، «استوار ايستاده‌ايد و هدف همگی‌تان اينست كه بدون توجه به مخالفتهای دشمن، پيغام نجاتبخش انجيل را به همه اعلام كنيد» (فیلیپیان فصل 1 آیه 27).

کاربرد دیگر فیلیپیان لزوم اتحاد متواضعانۀ مسیحیان است. ما با مسیح متحد شده‌ایم و لازم است که به همان نحو در متحد شدن با یگدیگر بکوشیم. پولس به ما یادآور می‌شود که «يكديگر را محبت نموده، قلباً با هم توافق داشته و همدل و همفكر باشيد، تا مرا واقعاً شاد سازيد. خودخواه نباشيد و برای خودنمايی زندگی نكنيد. فروتن باشيد و ديگران را از خود بهتر بدانيد. فقط به فكر خودتان نباشيد، بلكه به كار و مسايل ديگران هم توجه نماييد» (فیلپیان فصل 2 آیه های 2-4). اگر همه ما نصیحت پولس را جدی می‌گرفتیم در کلیساهای ما کشمکش و ناسازگاری بسیار کمتر وجود داشت.

کاربرد دیگر فیلیپیان، شادی و شادی کردن است که در سراسر نامۀ او دیده می‌شود. پولس شادی می‌کند از اینکه مسیح اعلام می‌شود (فیلیپان فصل 1 آیه 18)؛ او در جفاهای خود شادی می‌کند (فصل 2 آیه 18)؛ او دیگران را تشویق و ترغیب می‌کند که در خداوند شادی کنند (فصل 3 آیه 1)؛ و به برادران شهر فیلیپی تحت عنوان «شادی و تاج سر» خود اشاره می‌کند (فصل 4 آیه 1). او با تشویق ایمانداران اینگونه نامه خود را جمع بندی می کند: «در خداوند دائماً شاد باشيد، و باز می‌گويم شاد باشيد!» (فیلیپیان فصل 4 آیه های 4-7). ما به‌عنوان ایمانداران می‌توانیم شادی کرده و آرامش خدا را تجربه کنیم بدین‌گونه که تمام نگرانی‌های خود را بر دوش او بگذاریم، اگر «برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد» ( فصل 4 آیه 6). شادی پولس علی‌رغم آزار و اذیت و زندانی شدن، در سراسر این رساله می‌درخشد و کسب همین شادی که او تجربه کرد به ما زمانی وعده داده شده است، که افکارمان را متمرکز خداوند می‌کنیم (فیلیپیان فصل 4 آیه 8).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب فیلیپیان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries