Mga Pangutana Mahitungod sa Kaluwasan


Unsa ang pamaagi sa kaluwasan?

Ang Kaluwasan ba pinaagi lamang sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo ug mga maayong buhat?

Nakasulat ba sa Bibliya nga dili na mawala ang kaluwasan bisan kanus-a?

Kung nakasinati na ug kaluwasan, luwas naba hangtod sa kahangtoran?

Unsay mahitabo niadtong mga tawo nga wala makahigayon nga makadungog mahitungod ni Hesus?

Sa unsang paagi ang mga tawo naluwas sa wala pa si Jesus namatay alang sa atong mga sala?

Sa unsang paagi nga ang kagahum sa Diyos u gang gawasnong kabubot-on sa katawhan magtinabangay diha sa kaluwasan?

Unsa man ang kapuli nga paghugas sa sala?

Unsaon nako pagbaton ug kasigurohan sa akong kaluwasan?

Ang malungtarong kasegurohan lisensya ba sa pagpakasala?


Balik sa home page sa Cebuano
Mga Pangutana Mahitungod sa Kaluwasan