settings icon
share icon

Mga Pangutana Mahitungod sa Kaluwasan

Unsa ang pamaagi sa kaluwasan?

Ang Kaluwasan ba pinaagi lamang sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo ug mga maayong buhat?

Nakasulat ba sa Bibliya nga dili na mawala ang kaluwasan bisan kanus-a?

Kung nakasinati na ug kaluwasan, luwas naba hangtod sa kahangtoran?

Unsay mahitabo niadtong mga tawo nga wala makahigayon nga makadungog mahitungod ni Hesus?

Sa unsang paagi ang mga tawo naluwas sa wala pa si Jesus namatay alang sa atong mga sala?

Sa unsang paagi nga ang kagahum sa Diyos u gang gawasnong kabubot-on sa katawhan magtinabangay diha sa kaluwasan?

Unsa man ang kapuli nga paghugas sa sala?

Unsaon nako pagbaton ug kasigurohan sa akong kaluwasan?

Ang malungtarong kasegurohan lisensya ba sa pagpakasala?

Unsa may mahitabo sa mga masuso ug mga linghod ug panuigon nga mga kabataan sa dihang sila mamatay? Asa man nako makita sa Biblia ang edad sa pagkamay-tulobagon?

Nganung gikinahanglan sa Dios ang mga halad mananap diha sa Daang Tipan?

Kung ang atong kaluwasan segurado sa walay kataposan, nganung makusganon man ang pahimangno sa Bibliya batok sa apostasiya?

Kinahanglang ba nga magsige ug pangayug kapasayloan ang mga Kristohanon sa ilang mga sala?

Kinahanglanon ba ang bunyag alang sa kaluwasan? Unsa nang kabag-uhan agig bunyag?

Unsa ang kaluwasan?

Unsa ang pagka-gipakamatarong?

Mawala ba ang kaluwasan sa usa ka Cristohanon?

Unsa ang Cristohanong pakig-uli? Nganung kinahanglan natung mapasig-uli sa Dios?

Unsay kahulogan sa Cristohanong katubsanan?

Unsa ang paghinulsol ug kinahanglanon ba kini alang sa kaluwasan?

Nganung mahinungdanon ang pagkabanhaw ni Cristo?Balik sa home page sa Cebuano

Mga Pangutana Mahitungod sa Kaluwasan
© Copyright Got Questions Ministries